Conferentie Algemeen Nederlands Verbond (ANV). Op 15 mei bezocht een afvaardiging van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek de in Middelburg gehouden conferentie van het ANV. Deze vereniging heeft als voornaam ste doelstelling het behoud en de ontplooiing van de culturele en taal kundige identiteit van de Nederlands talige cultuurgemeenschap. De samen werking met Vlaanderen op het taal gebied was het onderwerp van deze conferentie, een onderwerp dat de Vereeniging uiteraard aanspreekt. Boeiende inleidingen werden hierover gehouden door dhr. Schiltz, vice- premier van België, dhr. Jesurun, gevolmachtigd minister der Ned. An tillen en prof. Van Heel, directeur van Hoechst-Holland Het bleek dat wij als Zeeuwsche Ver eeniging voor Dialectonderzoek nu en in de toekomst op onze eigen be scheiden wijze ons steentje aan deze materie kunnen bijdragen! Zeeuwse Historische Dag. Op 8 juni j.l. was in Kapelle de Zeeuwse Historische Dag waar ook de Vereeniging weer acte de présen- ce gaf! Mw. Oele-Leijs was er met een uitgebreid aanbod van boeken, o.a. regioboeken en de achtste druk van het Woordenboek. Er waren veel belangstellenden en ook kopers, 's Ochtends werden lezingen gehouden door prof. dr. P.A. Henderikx, ing. K.J.J. Brand en drs. F. v.d. Doe. Na de lunch was er een levendige discussie hoe en waarnaar men onder zoek kan doen in samenwerking met professionele krachten. Het blijkt dat er op velerlei terreinen raakvlakken met de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek bestaan, zodat een regelmatig contact zeer nuttig zou kunnen zijn! A.F. v.d. Z-V.S. Nieuwe cassetteband Bei Cok Onder de titel 'Oeljebroelje' ver scheen cassetteband no. 3 van Bei Cok. De band heeft een speelduur van ca. 90 minuten en bevat 23 nieu we Zeeuwse dialectliedjes, o.a. 'Elias en Nee' en 'De stróómannen' Het bandje is te bestellen door stor ting of overschrijving van 15,- op postrek. 2598807 van B. Cok te Krui- ningen. Afgehaald aan Pasteur straat 1, Kruiningen, kost het bandje 12,50. Ook band 1 en 2 zijn nog verkrijgbaar (inlichtingen: tel. 01130-2027). Tevens is voor 7,- een boekje verkrijgbaar met de lied teksten van 'Oeljebroelje'. Project Zeeuwsch-Vlaanderen In juni overleed in het Terneuzense ziekenhuis de heer Piet Simons. Na zijn vertrek uit zijn woning (oktober 1989) naar het Axelse bejaardenhuis 'De Vursche', ging zijn lichamelijke toestand langzamerhand achteruit en vorige zomer schreef hij in een uit voerige brief, dat hij helaas genood zaakt was als correspondent van het Project Zeeuwsch-Vlaanderen zijn me dewerking te beëindigen. Simons was geboren en getogen in Axel en was zeer vertrouwd met de landbouw en de veeteelt. In het be gin van bovengenoemd project, werd hij benaderd door mevr. A. Haak- Moens, destijds gewestelijk bestuurs lid van de dialectvereniging in het Land van Axel. Simons was direct bereid zijn medewerking te verlenen aan het dialectonderzoek en vulde vanaf 1987 trouw, nauwgezet en regel matig onze vragenlijsten in, die voor hem weinig geheimen hadden. Meestal was er bij de ingevulde vragenlijst een uitgebreide brief met aanvullende informatie. Hij was helder van geest en kon bondig zijn antwoorden en aanvullingen formuleren. Bij diverse oude foto's kon hij prachtige verha len schrijven over het Axelse boeren leven van voor de oorlog. Ons regionaal bestuurslid, de heer J. de Klerk uit Axel, vertegenwoor digde onze vereniging bij de begrafe nis van deze markante man, die we met respect herdenken. R.W. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 30