WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 SEPTEMBER 1991 De Algemene Ledenvergadering van de Werkgroep Historie en Archeologie zal tijdens de excursie over Walcheren plaatsvinden in de mogelijk toekomstige behuizing van het Genootschap, het huis 's Hertogenbosch, Vlasmarkt 51 te Middelburg. De aanvang is ca. 11.45 uur. Leden die niet aan de excursie wensen deel te nemen, zijn uiteraard van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De agenda luidt als volgt: 1Opening 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 29 september 1990 (bijlage 1). 3. Jaaroverzicht voorzitter. 4. Jaarrekening 1990 (bijlage 2) en verslag kascontrolecommissie 5. Begroting 1992 (bijlage 3). 6. Jaarverslag 1990 (bijlage 4). 7. Benoeming periodiek aftredende leden van het bestuur. Aftredend zijn de heren Brand en Oele. 8. Benoeming periodiek aftredende leden redactie Nehalennia. Aftredend zijn Oele en Scholten. Zij stellen zich alle herkiesbaar. 9. Verslag lopende projecten. 10. Instelling historisch-archeologische projectgroep Middelburg 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 45