BIJLAGE 4 Jaarverslag van de Werkgroep Historie en Archeologie over 1990 Algemeen De Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen mag zich in een groeiende belangstelling verheugen, het ledental dat jarenlang rond de 800 schommelde is in de loop van het jaar gestegen tot 850, hetgeen door het bestuur wordt opgevat als een waardering voor de door haar ontwikkelde activiteiten. Bestuur Het bestuur kwam in 1990 twee maal bijeen ter bespreking van de activiteiten. In het bestuur vonden de volgende mutaties plaats, ir. J.A. Trimpe Burger, één van de oprichters van onze werkgroep, legde in de Algemene Ledenvergadering in september zijn functie neer. In zijn plaats werd benoemd drsF. van der Doe uit Zierikzee. Door deze benoeming is de regionale spreiding van de bestuursleden over de provincie nog beter gewaarborgd De Algemene Ledenvergadering werd ook dit jaar gecombineerd met de excursie. De ledenvergadering besloot deze combinatie te continueren. Hoewel men formele bezwaren kan aanvoeren tegen de samenvoeging, was men het erover eens dat er op deze wijze een grotere betrokkenheid van de leden bij het functioneren van de Werkgroep als geheel ontstaat. Studiedag In verband met de herdenking van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, vijftig jaar geleden, werd als thema voor de 5e Historische Studiedag gekozen de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog. Centraal tijdens deze studiedag stond het werk van dr. Gijs van der Ham, die enige weken voor de studiedag promoveerde op het tweede deel van de Geschiedschrijving Zeeland, 1940-1945. De studiedag trok grote belangstelling, niet alleen gelet op het aantal deelnemers, maar ook door de polemiek tussen de publicist en schrijver Adriaan Venema en Hans Warren, betreffende diens Geheim Dagboek. De uitgave van het themanummer van Nehalennia, met daarin opgenomen de lezingen gehouden tijdens de studiedag kon wegens een aantal uiteenlopende omstandigheden pas in 1991 verschijnen Excursie De jaarlijkse excursie van de Werkgroep Historie en Archeologie voerde dit jaar naar Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. 's Morgens werden de deelnemers ontvangen in het gemeentehuis van Hulst. Hier vond ook de Algemene Ledenvergadering plaats. Na een bezichtiging van de Willibrordusbasiliek en een lunch maakte het gezelschap een boeiende rondrit door het oostelijk gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen onder de deskundige leiding van het bestuurslid ing. K.J.J. Brand. Nehalennia Het verenigingsorgaan Nehalennia verscheen wederom vier maal. In verband met de hoog oplopende drukkosten werd besloten het 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 50