MEDEDELINGEN VAN DE ZEEÜWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK Een stukje 'monnikenwerk' Tussen hoogtepunten des morgens op de laatstgehouden Zeeuwse Dia lectdag 19 oktober j.l.t.w. de aan bieding van de financiële bijdrage van de Soroptimisten voor het supple ment op het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten en de voordracht van de Gentse hoogleraar Taeldeman, viel een ander hoogtepunt in de geschiede nis onzer Vereeniging, dat wellicht minder opviel. Toch betrof het een bijzonder moment, dat aanbieden aan dr. J.B. Berns (P.J. Meertens-Insti- tuut) van de door drs. J.H. Kluiver en R. Willemsen samengestelde inven taris van het oud-archief van de Ver eeniging. Alleen wie dit archief des tijds bij de deponering in het Rijks archief Zeeland heeft gezien, kan zich enige voorstelling maken van de enorme arbeid die het samenstellen van deze archiefinventaris heeft gevergd. De beide bestuurs leden hebben er dan ook - naast hun gewone werk - jaren over gedaan. In hun voorwoord constateren zij dat na de dood van dr. H.C.M. Ghijsen in 1976 en het besluit daarna de Vereeniging in stand te houden en het onderzoek voort te zetten, niets bekend was over het oud-archief van de Vereeniging. Bij het gouden jubi leum in 1979 wist echter de heer M.P. de Bruin in een artikel in het Zeeuws Tijdschrift te melden, dat het archief zich in de Provinciale Bibliotheek bevond. In overleg is het toen naar het Rijksarchief overge bracht en na enig speurwerk werd het nog ontbrekende deel, nl. de vra genlijsten over de periode 1929-1960 plus fiches, gelokaliseerd in Amster dam bij het P.J. Meertens-Instituut. Deze instelling stond het materiaal eveneens af aan 't Middelburgs Rijks archief. Het is daarmee geen geheel compleet archief, zo ontbreken b.v. de meeste bestuursverslagen en de tekeningen van Jacq. Prince uit het Woordenboek. Maar het geheel mag gezien worden met zijn 311 nummers, uiteenlopende van een doosje fiches met voorbeelden van eigennamen en bijnamen, over een omslag met ge gevens betreffende het Walchers kos tuum, ingezonden door J. Vader of een omslag Ooltgensplaatsch Dialect, ingezonden door L.J. Bol, tot een cahier Dialect en folklore van Koe wacht door A.D. Baert. Nog zo'n bloemlezing uit de inhoud; nr. 100 betreft één van de 168 pakken vra genlijsten, nl. die van 4 april 1930 (de woorden aviet - banke); nr. 258 omvat 60 verschillende teksten en tekeningen van voorwerpen, construc ties, spelen enz. bij de Vereeniging ingezonden, wat loopt van onderwer pen als ienkelbaene en klinket tot maekelaer en pierspel; nr. 270 is een omslag met recensies over het WZD; nr. 274 een pak correspondentie be treffende het dialectonderzoek 1965— 1976 met 77 personen en instellingen en ten slotte nr. 311: een omslag aan tekeningen door dr. Ghijsen betref fende de fonologie van de Zeeuwse dialecten in schrijfblok en cahier, waarin tevens gegevens over lessen aan het Gymnasium te Middelburg. Dit korte overzicht is daarmee nog lang geen doorsnee van het aanwezige materiaal, dat in feite veel gevari eerder en rijker is. Het gaat slechts om de lezer een indruk te geven. De opstellers hebben in hun inleiding tot de inventaris een overzicht gege ven van de geschiedenis van de Ver eeniging sinds 1928. Wie dat behoor lijk uitgebreide overzicht leest, raakt nog eens onder de indruk van de tegenslagen die dr. Ghijsen haar leven lang bij de samenstelling van het WZD heeft moeten ondervinden. De financiën waren een voortdurend probleem. Het uit veiligheidsoverwe gingen in één van de kelders van de Prov. Bibliotheek opgeborgen ma teriaal voor de letters A-F ging bij het bombardement van Middelburg in 1940 verloren en moest worden over- 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 34