gedaan. In augustus 1942 moest me vrouw Ghijsen gedwongen evacueren met veel stagnatie daarna voor het onderzoek. En in haar laatste levens jaar - ook al was 12 jaar eerder (1964) het Woordenboek ten slotte met het derde deel afgesloten en verschenen - ging nog eens de ge reedgemaakte kopij over de 'wagen- makerij' verloren. Ook dit wist zij nog te herstellen, voor een ongeluk kige val het einde zou inluiden van een 91-jarig zo welbesteed en werk zaam leven. De heren Kluiver en Willemsen leggen ook een verantwoording af over hun werkwijze inzake de ordening van het archief. Zij hebben daarbij de opzet van het WZD in wezen aange houden. Dat lijkt ons logisch en te volgen. Het archief loopt tot 1976, een onafgebroken werkzaamheid over meer dan 30 jaren en een afgerond geheel. Daarna is de Vereeniging a.h. w. opnieuw van start gegaan en zijn andere en nieuwe werkwijzen en publi catievormen (o.a. regioboeken) inge voerd De samenstellers concluderen: 'Met het Woordenboek van de Zeeuwse Dialecten is het onderzoek niet vol tooid. De verzamelde gegevens zijn bruikbaar voor nog geheel andere vraagstellingen. Het vergaarde mate riaal is zodoende voor nader onder zoek beschikbaar gekomen'. Wij sluiten ons gaarne bij die con clusies aan. Ongetwijfeld zal het Be stuur het feit van het 'openbaar' ko men van zijn archief op alle plaatsen die daarvoor in aanmerking komen - Universiteiten, Hogescholen, Taaiin stituten, Studiekringen - bekend ma ken en exemplaren verspreiden. Een ruime respons daarop wensen wij zo wel de Vereeniging als de samenstel lers van het stukje monnikenwerk toe. Wouw, nov. '91 M.A. Geuze Project Zeeuws-Vlaanderen Verslag 21 september, Kloosterzande. Op die zonnige zaterdag kwamen in Kloosterzande ruim dertig medewer- kers/sters van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten in de speelzaal 'De Pierbol' bij elkaar. Daaronder bevond zich een aantal Vlaamse geïn teresseerden. Deze locatie was uitge kozen, omdat in de nabije toekomst enige vragenlijsten over tafel- en balspelen in het veld zullen worden verspreid. Redacteur van bovengenoemd woorden boek Hugo Ryckeboer verwelkomde de aanwezigen en gaf in korte, duide lijke bewoordingen een overzicht van de werkzaamheden die in het afgelo pen jaar zijn verricht, zoals de con- ceptvragenlijsten over de zoetwater visserij (R. Lammens), de moestuin (Ed Steijns) en de vlasserij (R. Mar tinet). Hij bedankte de aanwezigen voor het plichtsgetrouwe en nauw gezette invullen van de toegezonden vragenlijsten. Vooral van de laatste lijsten over menselijke karaktertrek ken, die op grote schaal in Zeeuws- Vlaanderen zijn verspreid in verband met het onderzoek van Jacques Van Keymeulen. Hij schakelde ook de scholen voor voortgezet onderwijs in met een vragenlijst uit de Leidse Taalatlas, die een halve eeuw geleden hier is ingevuld. Ryckeboer vertelde verder, dat naast de lijsten over de agrarische woordenschat en de oude beroepen/ambachten, in de nabije toekomst aandacht zal worden besteed aan lijsten die de woordenschat van de gezelschapsspelen zullen opvragen. Na dit informatieve deel gingen de deelnemers/neemsters aan deze bijeen komst zelf actief aan de slag. In groepjes van ongeveer zes perso nen beoefenden ze de opgestelde spelen die in vroegere jaren deel uitmaakten van menige Vlaamse café inventaris. Enkele spelers toonden zich geoefende schutters op de liggende wipanderen waren zeer handig bij het kegelen of hamerspel. En overal zagen we glunderende ge- 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 35