de lijsten invullen, maar samen, in groepsverband dus. We denken dan bijvoorbeeld aan een bijeenkomst in Axel waar informanten uit het Land van Axel elkaar zullen ontmoeten. Over de antwoorden kan dan gedis cussieerd worden. We zoeken dan samen naar omschrijvingen en (kleine) dialectvarianten en -nuances. Het zal duidelijk zijn, dat ook in deze bijeenkomsten niet alle vragen beantwoord kunnen worden. Dat is trouwens niet de bedoeling. Het grote voordeel van deze opzet is, dat de informanten samen gegevens aandra gen en de antwoorden wikken en wegen met respect voor ieders inbreng. Beslissingen worden dan ook niet met meerderheid van stemmen genomen. Alle ingebrachte antwoorden zijn ge lijkwaardig. De gebruikswaarde en frequentie kunnen verschillen en daarvan worden aantekeningen ge maakt. Dertig jaar geleden ontwikkelde zich in West Zeeuws-Vlaanderen ook een werkgroep die ongeveer op gelijke wijze het dialect ging bestuderen. De eerste jaren werd heel veel waar devol materiaal verzameld. Jammer genoeg ontbrak binnen de groep de inwendige structuur om diverse me ningsverschillen op te lossen. Na enige jaren ging de groep ter ziele. Met de begeleiding vanuit de Rijks universiteit Gent hopen we dat het dialectonderzoek in Zeeuwsch-Vlaan deren op de boven beschreven ma nier een goede toekomst tegemoet mag gaan. Begeleiders en informanten zijn enthousiast. We denken met drie groe pen aan de slag te gaan: in het Land van Cadzand, het Land van Axel en het Land van Hulst. Mogelijk is er later een uitbreiding met een werk groep voor de grensstreek: het ge bied tussen Nieuw-Namen en Philip pine. Inmiddels hebben zich al diverse geïnteresseerden aangemeld. Als u belangstelling heeft neem dan, liefst deze week nog, contact op met Rinus Willemsen, Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet, tel. 01152- 1521, tussen 19.00 en 20.00 uur. Net bij het ter perse gaan van deze aflevering van Nehalennia, verscheen de laatste aflevering van WVD- Kontakthet mededelingenblad van het Woordenboek van de Vlaamse Dia- lekten Een aantal onderwerpen zijn ook interessant voor lezers van boven de Westersch^lde. De vragenlijsten algemene woordenschat De twee laatste vragenlijsten WVD 57 en WVD 58 van res pectievelijk maart en juli 1991 zijn door Jacques van Keymeulen opgesteld en bedoeld voor zijn onderzoek naar de manier waarop het best de algemene of door iedereen bekende woordenschat kan worden opgevraagd en verwerkt. Ze zijn op zijn uitdrukkelij ke vraag door de meeste medewerkers prompt teruggestuurd. Daarvoor onze dank. De twee kaartjes hieronder geven een idee van de dichte bezetting van het informantennet. In Frans- Vlaanderen is alleen de tweede lijst op drie controlepunten door H. Ryckeboer opgevraagd. Hugo Ryckeboer stelde een vragen lijst op over de leerlooierij en het bewerken van leer. Het is een uitge breide en gespecialiseerde lijst ge worden met 481 vragen. Wie personen kent die in Zeeuwsch-Vlaanderen wonen en vroeger met leer hebben gewerkt, willen die contact opnemen met onder getekende coördinator van dit pro ject? Alvast bedankt. Op dit moment bereiden twee studen ten hun doctoraalscriptie voor in het kader van het WV. D -project Ann Moens bewerkt de terminologie van de hoefsmid in het Land van Waas 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 37