INHOUD Het ontstaan van dorpen in Zeeland tot circa 1300, met name op het oude land van Walcheren. Pag. 3 De vormgeving en bebouwing van dorpen in Zeeland. Pag. 15 Baarsdorp, schets van opkomst, bloei en verval van een Zuidbeve- lands dorp. Pag. 21 Dorpen als kunstwerken. Pag- 31 De problematiek van de kleine kernen in Zeeland. Pag. 37 VOORWOORD De 6e Historische Studiedag van de Werk groep Historie en Archeologie was gewijd aan het thema 'Dorpen in Zeeland'. De dag vond plaats op zaterdag 27 april 1991 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Als sprekers traden achtereenvolgens op prof. dr. P.A. Henderikx, hoogleraar Nederzet tingsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, drs. P. Don, medewerker bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de heer P.A. Harthoom, medewerker van de Zeeuwse Genealogische Werkgroepen en tot slot de heer ir. R.M.Th. Adriaansens, direc teur van de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland. De introductie op het thema van de dag werd verzorgd door drs. A.P. de Klerk, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Ajnsterdam. De lezingen van genoemde sprekers treft u aan in dit thema nummer. Tijdens de studiedag vond de aanbieding plaats van het boek 'Dorpen in Zeeland' aan de acteur Sacco van der Made. Dit, op ini tiatief van de N.R.I. (Stichting Natuur en Recreatie-informatie) uitgegeven boek bevat een keur aan artikelen betreffende dorpen en nederzettingen in Zeeland vanaf het ontstaan tot op de dag van vandaag. Sacco van der Made, geboren in Nisse en opgegroeid in 's- Heer Arendskerke, ging in zijn dankwoord uitvoerig in op zijn jeugd in Zeeland. Hier mee voegde hij ongewild een vijfde lezing aan de dag toe over een in verband met dorpen belangrijk thema, het dorp als samen levingsverband. In onvervalst Zuid-Bevelands dialect ging Sacco van der Made van anec dote naar anecdote, zodat de aanwezigen ook in taalkundig opzicht de sfeer van de dorpse samenleving konden proeven. Aan het einde van de morgen werd de film 'Nisse een dorp' vertoond. Deze boeiende film van Goert Giltay en Jeroen Visser werd in 1979 gemaakt met gebruikmaking van fragmenten van oudere films over Nisse van zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Voor deze studiedag bestond ruime belang stelling. Circa 110 deelnemers uit Zeeland en ver daarbuiten tekenden in. Op deze plaats wil het bestuur van de Werk groep Historie en Archeologie nogmaals zijn dank uitspreken aan de Provincie Zeeland en de Gemeente Middelburg voor de toekenning van de voor de organisatie van deze dag onontbeerlijke subsidies. namens het bestuur, drs. L. Zoodsma secretaris 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1990 | | pagina 60