systemen. Zijn er geen middelen om geheel zelf standig museumbrochures of affiches te maken, zorg dan voor een gezamen lijk product. Indien er niet voldoende personeel is, dan is het werken met volontairs een oplossing. Maar dan wel met be hulp van goede taakomschrijvingen en onder professionele begeleiding. Eerder genoemde ondersteuningspun- ten, maar ook de grotere musea kun nen zich in dat opzicht zeer nuttig maken Er zijn nogal wat kleine, lokale en regionale musea die niet over gekwa lificeerd wetenschappelijk personeel beschikken. Als individueel museum is dat financieel absoluut geen haal bare kaart. Maar worden alle moge lijkheden wel benut om bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappe lijke regeling een streekconservator aan te stellen die voor meerdere mu sea werkt? Dames en heren, met deze laatste, wat prikkelende opmerkingen ben ik het slot van mijn betoog genaderd. Misschien dat u het af en toe een wat merkwaardig betoog vond. U heeft gelijk. Een museum met een bolus vergelijken is zonder twijfel vreemd. Ik echter, koester de illusie met mijn verhaal in ieder geval niet ver velend geweest te zijn, en ik hoop oprecht op de een of andere wijze een aanzet gegeven te hebben tot een zinvolle discussie in de werk groepbijeenkomsten Een allerlaatste opmerking. Wij gaan allemaal op de een of andere wijze gebukt onder de clichés en vooroor delen die het gemene publiek er over het museum op na schijnt te moeten houden. U kent ze wel: een museum is statisch, stoffig, ouderwets, staat buiten de snelle maatschappij van al ledag. Welnu, vorige maand stond deze kop in een provinciale krant: 'Europa dreigt museum te worden'. De man achter de uitspraak was Wisse Dekker, voorzitter van de Raad van Commissa rissen van Philips. Het zal wel iets met beroepsdeformatie te maken heb ben, maar wat voor die man kennelijk een dreiging betekent, is voor mij een droom. Ik zie de eenwording van Europa in 1992 al voor me: Europa als één grootdynamisch en goed functionerend openluchtmuseum. Wat zou ik graag in dat museum willen wonen en werken! Ik dank u voor uw aandacht. Provinciaal museumconsulent De in de tekst genoemde brochure Lokale en regionale musea is voor 5,- verkrijgbaar bij het bureau van de prov. museumconsulent, postbus 378, 4330 AJ Middelburg (tel. 01180-26655). 3 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 34