van filmgeschiedenis. Grote uitgaven voor conservering zijn alleen dan ge rechtvaardigd wanneer de film een belangrijke meerwaarde heeft ten op zichte van de foto en de prentbrief kaart. Films over de landbouw vóór de mechanisatie, films waarop ver dwenen veerdiensten te zien zijn, films met verdwenen landschappen als de Kaloot, zijn uit documentair oogpunt heel belangrijk. Van een deel van de films die tot het Zeeuws Filmarchief behoren kan zeker gesteld worden dat ze die toegevoegde waarde hebben. En voor alle films geldt dat ze een dimensie toevoegen aan de Zeeuwse geschiedenis: de dynamiek. Inventarisatie Een goed overzicht van aanwezig ma teriaal in de provincie en daarbuiten is een eerste vereiste. Daartoe zijn al verschillende aanzetten gedaan. Bureau Voorlichting van de provincie Zeeland heeft in de jaren '60 een in ventarisatie van Zeeuws filmmateriaal gemaakt. Deze lijst is daarna door het Zeeuws Documentatiecentrum zo nu en dan aangevuld. Het Zeeuws Documentatiecentrum beschikt over een lijst van de eigen filmcollectie, terwijl de videocollectie in de cata logus van de Zeeuwse Bibliotheek is opgenomen. Bureau Voorlichting van de provincie Zeeland geeft regelmatig een catalogus uit van audiovisueel materiaal dat deze afdeling voor uit lening beschikbaar heeft. Er bestaat een overzicht van het ZLM-archief. In de Gids voor historisch beeld- en geluidmateriaal in Nederland (Utrecht, 1988) is globale informatie te vinden over de films die bij de Zeeuwse archiefdiensten aanwezig zijn. In het kader van de Dag van de Zeeuwse Film is een voorlopige inventarisatie van Zeeuws filmmateriaal tot 1953 ge maakt. Er is dus al een behoorlijke basis als uitgangspunt voor een volle dige inventarisatie. Medio 1990 is de catalogus van het Fries Filmarchief verschenen met daar in bijna duizend titels van films en videobanden over Friesland. Deze catalogus dient als model voor de Zeeuwse inventarisatie. Acquisitie en beheer Het Zeeuws Filmarchief richt zich op het verwerven van films of kopieën van films die in het bezit zijn van particulieren, bedrijven en instel lingen. Het beleid is er niet op gericht het bezit van de landelijke instellingen te dupliceren voor de Zeeuwse collec tie. Uit het oogpunt van beheer is dit niet noodzakelijk. Wel wordt er naar gestreefd om kopieën op video voor vertoning in de provincie ter beschikking te hebben. Films van particulieren komen c.q. blijven in bewaring bij de instellin gen waarvan het werkgebied aansluit bij de inhoud van de films, met dien verstande dat particuliere verzame lingen niet versnipperd mogen worden. Films over heel Zeeland, over lokaties waar geen archiefdienst is en samen gestelde collecties komen bij het Zeeuws Documentatiecentrum terecht. In tegenstelling tot b.v. Friesland wordt in Zeeland dus gekozen voor decentraal beheer. Conservering Films worden aangetast en vergaan geleidelijk, wanneer ze bij een te hoge temperatuur bewaard worden en wanneer de luchtvochtigheid te hoog is. De volgende processen doen zich dan voor: - het vervagen van de kleuren in kleurenfilms wordt versneld; - de gelatinelaag van de films wordt beschadigd - de ontbinding van nitraatfilm gaat sneller; - het krimpproces wordt versneld; - er komen glimmende plekken op de emulsie; - het materiaal gaat aan elkaar plak ken Nitraat Tot het midden van de jaren '50 werd 34

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 36