gevolgd. Zo treft de lezer de inhouds opgave niet voor- of achterin het boek aan, maar op p. 62, onder het lemma 'Inhoud'. Helemaal volgens deze lijn zou het geweest zijn wanneer het 'Appendix', met compacte, bio- en bibliografische informatie, voorin ge zet zou zijn. Maar dat is nu juist weer niet gebeurd; het is keurig achteraan geplaatst, op pp. 158— 160. Zeeland en de zee hebben - het lijkt overbodig om het nog eens te zeggen - Hofmans mentale topografie nogal geinspireerdWie op zoek naar Zeeuwse sporen door het labyrint van De Kleine Hofman wil dwalen, zal veel referentiepunten vinden. Hij of zij kan intertekstueel aan het werk met de trefwoordartikelen 'Omvalon (1)' en 'Omvalon (2)', of verneemt bij voorbeeld onder 'Stoorworm' dat dit nuttige wezen voor het laatst in 1980 werd gesignaleerd in de Westerschel- demonding bij Vlissingen. Foto's over de Vlissingse rampspoed uit de jong ste geschiedenis (1944, 1953) ontbre ken niet. Wil men Hofman maritiem aan het werk zien, dan kan men 'Tafels en stoelen' opslaan, om van daar weer te worden doorverwezen naar veelbelovende lemma's als 'Eten', 'Papier, potlood, een mes' en 'Vlot'. Geheel volgens de lexicografische traditie was er op de dag van presenta tie van De kleine Hofman al een klein supplement beschikbaar, samengesteld steld door Ida Schuurman, te zamen met enkele andere kleinere aan Hofman gewijde publicaties. Naast zijn illustratieve werk produ ceert Wim Hofman vrij werk: acryl- en olieverfschilderijen, werk op pa pier, werk van hout, collages, gra fiek enz. De overzichtstentoonstel ling van illustratief en vrij werk De kleine Hofman - Wim Hofman vertelt is een reizende tentoonstelling en was voor het eerst te zien in het Zeeuws Museum te Middelburg van 2 februari tot 10 maart. De expositie Wim Hofman in druk in de Zeeuwse Bibliotheek gaf een overzicht van de literaire aspecten van Hofmans werk, terwijl het Stedelijk Museum in Vlissingen een tentoonstelling bood met vrij werk van Wim Hofman. Ook de twee laatstge noemde tentoonstellingen waren te bezoeken van 2 februari tot 10 maart. J.J.B.K. Stichting en vereniging voor het behoud van de hoogaars opgericht. Naar aanleiding van de dreigende ver dwijning van de laatste twee origine le hoogaarzen in Zeeland is de Stich ting Behoud Hoogaars opgericht. G. Zomer, W.J. Baan (loodsen te Vlis singen) en W.A.H. van Gessel (direc teur van een Vlissingse scheepvaart onderneming) namen het initiatief tot deze stap. De Stichting heeft zich ten doel gesteld 'het erfgoed van de Zeeuwse visserij te bewaren, toegan kelijk te maken en opnieuw tot leven te brengen'. Door de laatste aanwezi ge hoogaarzen te behouden en hun geschiedenis op te tekenen uit de mond van de weinige nog levende op varenden, tracht de Stichting 'de hoogaars als varend museumschip een spiegel te laten zijn van een voor bije cultuur'De Stichting wil zo veel mogelijk informatie verzamelen en vastleggen over geschiedenis, bouw wijze en gebruik van de hoogaars. Door publicaties en presentaties zal zij informatie omtrent dit eens be langrijke scheepstype verspreiden. Ook zal zij met varende hoogaarzen aanwezig zijn bij evenementen en ma nifestaties. Tot haar taak behoren verder o.a. het organiseren van wed strijden, demonstraties e.d. met au thentieke hoogaarzen, het openstellen van hoogaarzen voor het publiek en het nastreven van samenwerking met andere organisaties op het gebied van de 'klassieke zeilvaart'. De Stichting Behoud Hoogaars heeft inmiddels een authentieke visserij- hoogaars aangekocht: de YE 36 ('Andries Jacob', 1900). Ook heeft ze het medebeheer van een andere authentieke visserij-hoogaars, de ARM 17 ('Vrouwe Alize'1878), en van het hoogaarsjacht 'De Wet' (1909) 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 44