v VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES Blz 2 C.F. Gijsberti Hodenpijl, Napoleon in Nederland (1904) Blz 5 Rijksarchief in Zeeland. Verz. KZGW Zelandia ïllustrata III 301A Blz. 10 C.F. Gijsberti Hogenpijl, Napoleon in Nederland (1904) Blz. 14 Archief Gemeente Tholen Blz. 18 idem Blz. 21 Lieuwe Zoodsma, Middelburg Blz. 22 Bas Oele, Kapelle Blz. 27 Mevr. D.E.J. Zelders, Middelburg- Blz. 40 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Blz. 43 Stichting Behoud hoogaars Blz. 44 idem Blz. 48 D. Roozemond, Stavenisse Blz. 49 Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Middelburg. Foto R.O.B Amersfoort Wilt u voor inzending van onderstaande bon uw Nehaiennia niet beschadi gen, dan is een fotokopie ook voldoende ELK VIST OP ZIJN TIJ Een hlstorisch- antropoiogische studie van een Zeeuwse maritieme gemeenschap, Yerseke 1870-1914 door Rob van Ginkel Tussen 1870 en 1914 vonden belangrijke veranderingen plaats in het Zeeuwse Yerseke. Eeuwenlang hadden vissers hun brood verdiend met het vangen en rapen van oesters en mosselen in de voor iedereen vrij toegankelijke Zeeuwse stromen. Hieraan kwam in de tweede helft van de 19de eeuw een einde, toen grote delen van deze wateren aan de publieke visserij werden onttrokken en werden verpacht of verhuurd ten behoeve van de schelpdierteelt. Van een be trekkelijk arm boerendorp veranderde Yerseke in korte tijd in een welvarende vissersgemeenschap, waar velen een nieuwe toekomst zochten en vonden. In Elk vist op zijn tij geeft Rob van Ginkel een gedetailleerde beschrijving van deze veelomvattende veranderingen. Vanuit een historisch-antropologisch gezichtspunt worden de gevolgen voor de lokale samenleving en cultuur in kaart gebracht en geanalyseerd. VOORDEELCOUPON voor lezers van Nehaiennia Actienr. 421-056 Geldig van 15 maart tot en met 15 juni 1991 Ondergetekende bestelt hierbij 1 ex. Elk vist op zijn tij a 1 27,50 (normale winkelprijs 135,—) via boekhandel Deze bon inleveren bij voornoemde boekhandel of: via de Walburg Pers door overmaking van I 27,50 op gironr, 2069668 o.v.v. Elk vist op zijn tij, naam, adres en 'lezer Nehaiennia'. Naam Adres Postcode/woonplaats WALBURG PERS - POSTBUS 222 - 7200 AE ZUTPHEN - TELEFOON 05750-10522

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 59