NEHALENNIA, BULLETIN van de WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van liet KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR Dl Al .ECTONDERZOEK Verschijnt 4 maal per jaar. Aflevering 109 themanr. Studiedag 1995 I.S.S.N. 01687131 ïnachtigingstiummer P.T.T. 78719 Redactiesecretariaat Bijdragen voor Nehalennia kunnen hij hel redactiesecretariaat worden ingezonden: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, Balans 17, 4331 BL Middelburg t.a.v. J.J.B. Kuipers, tel, 0118-623732. Lidmaatschap Nehalennia is een gezamenlijke uitgave van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zceuwschc Vereeniging voor Dialectonderzoek. Het lidmaat schap van beide verenigingen is gecombineerd, liet verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Men kan z.ich het gehele jaar als lid aanmelden. De contributie bedraagt 30,-. Leden ontvangen hel bulletin Nehalennia gratis. Voor betaling van de contributie wordt een acceptgirokaart toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk voor 1 december geschieden. Aanmelding, opzegging en adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan: Ledenadministratie Nehalennia, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg. Verzending en bestelling Losse nummers van Nehalennia kosten 7,- exclusief verzendkosten. Ook oude nummers en andere verenigingspublicaties zijn soms nog verkrijgbaar. Voor informatie over verzending en bestelling kunt u contact opnemen met: mevr. J. A. Oele Leijs, Vroonlandseweg 27, 4421 GJ Kapelle. tel. 0113-341700. Gironummer 3719924 t.n.v. Werkgroep Historie en Archeologie, p/a Trix Terwindtslraat 24. 4333 CE Middelburg. Secretariaten Voor verenigingsaangelegenheden wende men zich tot de volgende secretariaten: Werkgroep Historie en Archeologie Dhr. J.II.F. .Schwartz, p/a Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Dhr. R. Willemsen. Boterzandestraat 15, 4521 AS Biervliet Redactie J.J.B. Kuipers (eindredacteur) B. Oele R.M. Rijkse J U F. Schwartz drs. W.U.P. Schollen drs. R.W. Sijnke ir. J.A. Trimpe Burger R. Willemsen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 2