onderverdeling van het land. Van de Luijster verdeelde het dorp in vier blokken met elk twintig percelen van één acre (ongeveer een halve hectare) met in het midden een plein voor de school en de kerk. Zoals al eerder werd vastgesteld, waren de Zeeuwse leiders veel minder ambitieus dan de twee andere Hollandse emigrantenleiders. Van de Luijster was in de gelegen heid om een imperium op te bouwen. Met een vermogen van ruim 40.000 had hij land in overvloed kunnen kopen om met hoge winsten te verkopen. Maar hij deed heel wat anders. Hij verkocht land voor de aankoopprijs aan zijn medereizigers en leende zijn geld uit in termijnen van twintig jaar en vroeg geen rente als een weduwe dat niet op kon brengen. Dankzij zijn fondsen kon iedere kolonist een begin maken. Daarnaast financierde hij de noodzakelijke voorzieningen, een weg naar Holland, een kerk, een school en het postkantoor. In de zware eerste winters ondernam hij de gevaarlijke tocht naar Grand Rapids om de uitgeputte voorraden van de Zeeuwen aan te vullen. Ook op kerkelijk gebied speelde hij een voorname rol. Hoewel hij neigde naar formalisme, stond hij toch geheel achter de aansluiting bij de Reformed Church in America, al erkende hij dat dit kerkgenootschap niet volmaakt was. Hij was over tuigd van de integriteit en echte vroomheid van de vertegenwoordigers van de Reformed Church.10 Dankzij zijn dagboek is ook bekend dat de sociale controle goed werkte, ook toen er nog geen overheidsfuncties waren: Dinsdagmorgen om half zeven uuren (12 september [1848]) Rommel de Koning Kruyf een gat in zijn hooft geslagen met een knorrestok. Zijn moeder vloog hem in het haaij. Hiervan Prossesverbaal gemaakt en gezonden na de stad na Mr Post geteykend Ad Kruyf, Albert Burger, Adriaan Glerum' en 'Zaterdag avond 16 september [1849] Hiefkens vrouw Braaf Dronken geboodschapt J. de Hond'." Verhoudingen met omliggende plaatsen Het dorp profiteerde van zijn strategische ligging midden in het vestigingsgebied van de Nederlanders en van zijn behoorlijke omvang. De volgorde van vestiging in de streek was niet doorslaggevend voor de bloei van het dorp. Vlak voordat de Zeeuwen arriveerden was een groep Friezen aangekomen en ook Drenthen hadden zich al in de streek gevestigd. De snel opgebouwde kerk in Zeeland was een belangrijke trek pleister, niet alleen voor nieuwe immigranten, maar ook als vergaderplek van de clas sis, de kerkelijke vergadering die als overlegorgaan van de kolonie fungeerde. Al werd regelmatig de klacht geuit dat de tweejaarlijkse classicale vergaderingen zouden moeten rouleren, toch bleef in de belangrijke jaren waarin de basis voor de gemeen schap werd gelegd, de classis Holland steeds vergaderen in de kerk van Zeeland. De plaatselijke bevolking beschouwde de beraadslagingen als een uitje en velen onder braken hun werk om ze te volgen. Dientengevolge waren de Zeeuwen en vooral hun beminnelijke dominee vaak betrokken bij het bemiddelen in conflictsituaties en het opbouwen van het kerkelijk leven. Van der Meulen hielp moeilijkheden in Vriesland tot een goed einde te brengen, hij installeerde nieuwe predikanten, bemoedigde de gemeentes in Rochester en Buffalo in New York en hielp de inwoners van Pella aan een geregeld kerkelijk bestuur.12 De relatie met het dichtbij gelegen Groningen zorgde voor de meeste problemen op kerkelijk gebied. De Groningers hoorden kerkelijk bij Zeeland, maar wilden graag een eigen kerk. Toen kandidaten voor kerkenraadsfuncties uit Groningen niet werden gekozen, begonnen ze hun eigen erediensten te houden. De Zeeuwse kerkenraad VAN ZEELAND NAAR ZEELAND 37

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 39