standaardtaalsprekers. Hierbij zij nog aangetekend, dat bij orthodoxe protestanten de taal van de Schrift - vooral die van de Statenvertaling, maar ook de taal van andere theologische geschriften - in hoog aanzien stond. Voor veel van de immigranten van het eerste uur was er namelijk sprake van een heel directe band tussen godsdienst en taal. Het Nederlands was voor hen namelijk niet alleen een symbool van het door hen beleden orthodox protestantisme, maar voor veel immigranten gold dat zij ervan uitgingen dat 'the pure Reformed doctrine could be preached only in 'the Holland tongue'." Dit kon zelfs zo ver gaan, dat men weigerde om Engels te leren, daar men in de heilige veronderstelling verkeerde dat in het hiernamaals het Nederlands als voertaal fungeerde. Hoe dit alles ook zij, juist als gevolg van de directe band tussen godsdienst en taal nam de Nederlandse standaardtaal bij deze groepen immigranten een sterke positie in, die zich, zo mag men aannemen, in eerste aanleg vooral in formele situaties deed gelden. Een volgende factor die de positie van het Amerikaans-Nederlands heeft aange tast, is de overstap naar het Engels. Bekend is bijvoorbeeld dat in Holland, Michigan - dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot Pella, Iowa - het Engels zich al vrij vroeg een prominente positie had verworven.14 Wij - dat wil zeggen Caroline Smits en de schrijver van dit stuk - beschikken over aanwijzingen dat Zeeland in dit opzicht Holland volgde en dat ook in Zeeland het Engels al vrij vroeg een belangrijke plaats innam. In dit opzicht lijkt Zeeland, Michigan zich meer aan de 'mede-stad' Holland te hebben gespiegeld, dan aan de veel meer rurale vestigingen waarmee het een histo rische band heeft. De overstap naar het Engels die, zoals gezegd, in Zeeland, Michigan in navolging van Holland vrij vroeg lijkt te zijn gemaakt, heeft geresulteerd in een tweetal ontwikkelingen die een essentiële bijdrage hebben geleverd aan het feit dat de in de Nieuwe Wereld gebruikte variëteiten van het Nederlands een fundamenteel ander karakter dragen dan de in Nederland gesproken variëteiten. In de eerste plaats moet hier natuurlijk worden vermeld dat het in de Verenigde Staten gebruikte Nederlands - onverschillig of het een dialect is of dat het om een meer standaardtaal-achtige variëteit gaat - allerlei invloeden heeft ondergaan vanuit het Engels, en dat er alleen al om die reden met recht van Amerikaans-Nederlands mag worden gesproken. De tweede ontwikkeling die hier moet worden genoemd is, dat de overstap naar het Engels ertoe heeft geleid dal het Nederlands meer en meer in onbruik is geraakt. Heel in het algemeen gesproken, kunnen hier twee fasen worden onderscheiden. In de eer ste fase werd het Nederlands tot tweede taal waarvan het gebruik tot informele situ aties was beperkt. Met andere woorden, het werd de 'huis-, tuin- en keukentaal'. In de tweede fase werd het Nederlands ook in de informele situaties geleidelijk aan ver drongen door het Engels en raakte het meer en meer in onbruik in de strikte zin van het woord. De factoren die samenhangen met dit in onbruik raken van een taal wor den veelal samengebracht onder de noemer 'taalverlies'.15 Kortom, het in het midden van de vorige eeuw naar de Nieuwe Wereld gebrach te Zeeuws is ten prooi gevallen aan een aantal processen. De voornaamste zijn: als gevolg van accommodatie en levelling is het Zeeuws geleidelijk zijn specifieke dialectkenmerken kwijt geraakt en is het, mede door rechtstreekse invloed van de standaardtaal zelf, geleidelijk aan opgegaan in een in Amerika ontstane standaardtaal achtige variëteit van het Nederlands. Daarnaast is het in Amerika gesproken Nederlands - dus ook het Zeeuws, voor zo ver dat nog bestond - niet alleen door het WAAROM ER GEEN AMERIKA ANS ZEEUWS BESTAAT 53

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 55