Onderzoek naar Zeeuwse emigranten. Een overzicht van de belangrijkste bronnen J.H.F. Schwartz De artikelen in deze bundel geven vooral een overzicht van de vorderingen van het onderzoek naar emigratie als groepsproces: de motieven, de reis, de gemeenschappen in Amerika en het behoud van het Zeeuws dialect. Maar ook het onderzoek naar indi viduele emigranten, vooral uit genealogisch oogpunt, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. In vele gepubliceerde genealogieën worden de overzeese takken niet meer afgedaan met 'geëmigreerd, rest onbekend', maar krijgen ze een gelijkwaardige behandeling met de rest van de uitgezochte familieleden. Steeds vaker worden de stu diezalen van archiefdiensten bevolkt door Amerikanen of Canadezen die hier hun 'roots' komen uitzoeken. Ook worden de bestanden waarin de primaire gegevens over Zeeuwse emigranten te vinden zijn steeds beter toegankelijk. In deze bijdrage wordt aangegeven wat de belangrijkste bronnen zijn. waar ze zich bevinden en hoe ze toegankelijk zijn. Gezien de omvang van het onderwerp beperkt dit overzicht zich hoofdzakelijk tot bronnen voor onderzoek naar Zeeuwse emigran ten die naar het (Noord-)Amerikaanse continent trokken (hierna kortweg aangeduid als 'Amerika') in de tweede helft van de negentiende en het eerste kwart van de twin tigste eeuw.' Drie registraties In Nederland bestond geen centrale emigrantenregistratie. Er was geen overheidsin stelling waar emigranten zich moesten aanmelden. Ook was er geen wet die bepaal de dat emigranten bij het vertrek uit een Nederlandse haven geregistreerd werden. Vandaar dat voor het onderzoek naar een individuele emigrant andere bronnen gebruikt moeten worden. Welke bronnen dat zijn kan afgeleid worden uit het precie ze verloop van het emigratieproces. Belangrijk daarbij is na te gaan wanneer over een onderdeel van dat proces iets op papier werd gezet. Iemand die wilde emigreren had een lange weg te gaan. Hij (of zij) reisde eerst van zijn woonplaats naar een havenplaats. Na een korter of langer verblijf in de havenplaats scheepte hij zich in en begon aan de oversteek. Na aankomst van het schip in een Amerikaanse haven verbleef hij soms enige tijd in die haven, in afwach ting van verder vervoer. Vanuit de haven reisde hij landinwaarts naar zijn langver wachte bestemming. Daar begon hij zijn nieuwe leven. Gedurende zijn reis werd er diverse keren iets over de emigrant geregistreerd. De gemeente van vertrek schreef hem uit als inwoner, de rederij noteerde zijn gegevens bij inscheping en in Amerika en Canada hield de douane bij wie er binnenkwam. Bovendien werd de emigrant nadat hij eenmaal een vaste woonplaats had gekozen opgenomen in de Amerikaanse volkstellingsregisters die één keer per tien jaar wer den opgesteld. Aangezien het doel van de registratie in ieder stadium verschilde, noteerde men steeds andere gegevens. Door deze te combineren kan een gedetailleerd beeld ontstaan van de reis van de emigrant. Ook kan zo een lacune in de ene regi stratie door een andere registratie worden opgevuld. ONDERZOEK NAAR ZEEUWSE EMIGRANTEN 57

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 59