Omnia Mutantur, nos et mutamur in illis De strijd om een vliegveld hij Ritthem A. Meerman Het is moeilijk voor te stellen dat het landelijk gelegen dorpje Ritthem op een zeker moment in één adem werd genoemd met vliegvelden zoals Schiphol hij Amsterdam en Le Bourguet bij Parijs. Over het feit dat deze beroemde vliegvelden er met de haren werden bijgesleept en het feit dat er uiteindelijk geen sprake meer bleek van een vliegveld Ritthem gaat deze bijdrage. Vliegveld Vlissingen Aan het gloedvolle bestaan van het Vlieg veld Vlissingen kwam in februari 1944 een eind. De Duitse bezetter zag geen 'heil' meer in het gebruik van de flugplatz en door mid del van springladingen werd het vliegveld onklaar gemaakt. De inundatie van Walcheren in oktober 1944 hielp een waterig handje mee. Na de bevrijding in november 1944 bruiste Walcheren van activiteit in de vorm van droogmaking en wederopbouw. Om een en ander te stroomlijnen installeerde de Commissaris der Koningin in Zeeland op 2 augustus 1945 de zgn. Snelcommissie. Deze commissie is niet naar ene heer Snel genoemd, maar moest binnen 8 maanden (snel dus een rapport produceren. Dit plan diende als grondslag te fungeren voor de herverkaveling in het geïnundeerde gedeelte van Walcheren, het herstel van het landschap en de recreatiemogelijkheden, alsmede voor de verbetering van het verkeer en de vestigingsmogelijkheden van de industrie. Uitgangspunt was hierbij niet dat volstaan zou worden om slechts te herstel len van hetgeen vernield was, maar verder te gaan in de ontwikkeling waardoor Walcheren weer een levend, organisch geheel zou gaan vormen. De belangrijkste pijlers: landbouw, industrie en vreemdelin genverkeer. Tevens zou dit plan als basis moeten gaan dienen voor een te ontwerpen Streekplan Walcheren. Inmiddels had de Rijkscommissie voor de Luchtvaartterreinen reeds besloten dat Zeeland over een drietal luchtvaartterrei nen moest beschikken: vliegveld Haamstede voor Noord-Zeeland, een vliegveld in Zeeuws-Vlaanderen en een vliegveld voor Midden-Zeeland. Ook de plaatselijke industrie zat niet dui mendraaiend te wachten op de ontwikkelin gen. Met name de directie van de K.M. "De Schelde" schreef in december 1945 al een brief naar de Minister van Verkeer met het verzoek om het drooggevallen vliegveld Vlissingen weer in orde te brengen. Voor de scheepswerf was het van belang dat de snel le vliegverbinding met de randstad weer ging functioneren. Er trad teveel tijdverlies op, hetgeen nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het binnenhalen van orders. Het wachten was op het voltooien van een ingesteld onderzoek, aldus de minister. Zelfs de inmiddels naar Wassenaar verhuis de oud-burgemeester Van Woelderen voelde zich nog zeer betrokken bij deze zaak. Vanuit zijn functie als voorzitter van de Zeeuwse Vereeniging voor Luchtvaart schreef hij in april 1946 een brief aan zijn vriend Ouwehand, directeur van de Vlissingse dienst gemeentewerken, waarin hij zich ongerust toonde over het feit dat de gemeente Vlissingen buiten schot bleef in de besprekingen over het vliegveld. Hij drukte Ouwehand op het hart het college van bur gemeester en wethouders te verzoeken om 22 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 24