Streekplan Walcheren Inmiddels waren de voorbereidingen om te komen tot een streekplan voor Walcheren in volle gang. In het concept-streekplan had men inderdaad rekening gehouden met het rapport van de snelcommissie en de locatie voor een vliegveld bij Ritthem gehandhaafd. De bezwarenprocedures namen een aan vang en het gemeentebestuur van Ritthem kwam toen echt in beweging. In de gemeen teraadsvergadering van 30 april 1951 werd besloten om bezwaar aan te tekenen bij Gedeputeerde Staten. De concept-voor- schriften van het streekplan maakten mel ding van een obstakelvrij terrein en een tweetal naderingszonestroken. In het obsta- kelvrije terrein gold een absoluut bouwver- bod terwijl voor de naderingszonestroken strenge beperkende bepalingen waren opge nomen omtrent bouwactiviteiten. Hierdoor zou het economische en agrarische leven in Ritthem aan banden gelegd worden, temeer omdat men vermoedde dat de bouwverboden tientallen jaren zouden gelden zonder dat er een vliegveld werd aangelegd. In het betreffende gebied lagen een aantal belangrijke boerderijen zoals Boszicht (40.10 ha.), Veldlust (30.40 ha.), Ter Linde (25.81 ha.) en de kleinere hofstede Waaienburg. De waarde van die boerderijen werd toen geschat op resp. f75.000,—, f60.000,-, f75.000,- en f50.000,-. Door de aanleg van een vliegveld zou ook een grote hoeveelheid rijke cultuurgrond verdwijnen en er zou kapitaalvernietiging plaatsvinden omdat er reeds investeringen waren gepleegd voor de aanleg van klinker wegen en het herstel van door de inundatie beschadigde kapitale schuren. Het college pleitte vervolgens voor aanleg van een vliegveld in het Noord-Sloe waarbij mogelijke bezwaren tegen de afstand tussen dat vliegveld en de grote bevolkingscentra Vlissingen, Middelburg en Goes werden weggewuifd. Schiphol lag toch ook op ettelij ke kilometers van Amsterdam en lag het beroemde vliegveld "Le Bourguet" niet ca. 1 uur per autobus verwijderd van de Place de l'Opera in het centrum van Parijs? Ook een vijftal grondeigenaren/gebruikers in het betreffende gebied maakten van de gelegenheid gebruik om hun bezwaren ken baar te maken. Zij vreesden dat de toekomst van hun gezinnen kapotgemaakt zou wor den. Zelfs een mime schadeloosstelling in geld zou het verlies aan onroerend goed als mede opheffing van het bedrijf niet goed kunnen maken. Zij hadden al te lijden door de verminderde opbrengsten van de zilte grond vanwege de inundatie. Ondanks deze bezwaren stelde de Provinciale Staten van Zeeland in 1951 het ontwerp-streekplan Walcheren vast met handhaving van de bepalingen omtrent het vliegveld. Kroonberoep De tijd schrijdt voort en belandt in 1954 als het college van burgemeester en wethouders van Ritthem een verweerschrift indient in verband met de behandeling van het reeds ingestelde Kroonberoep uit 1952. De bewoordingen worden scherper en ook wordt melding gemaakt van de zich sterk wijzigende omstandigheden. Omnia mutan- tur, nos et mutamus in illis, oftewel: alles verandert, en daardoor veranderen wij ook, zoals het college in de aanhef meldde. Het verweerschrift telt een drietal belangrij ke elementen: 1. Het drooggevallen gebied in het Noord- Sloe is de beste locatie voor een vliegveld. 2. De uitvoering van de Deltawet zal door de sterk gewijzigde omstandigheden an dere eisen stellen op het gebied van ver keersverbindingen. 3. Het vorderen van de aëronautisch wetenschap (ontwikkeling van de heli kopter) maakt een vliegveld voor Midden-Zeeland overbodig. Door het streekplan worden de belangen van de eigenaren en hun bedrijven met voe ten getreden. De zakenbelangen worden belemmerd. Het Ritthemse college geeft zelfs aan dat deze uitdrukking taalkundig eigenlijk te tam is. De eigenaren worden gesard en getergd. Als gemachtigde van de gemeenteraad gaat burgemeester Daniëlse met zijn bezwaren nader in op de toestand als gevolg van de watersnood in 1953. Aanvankelijk dacht men dat het nog wel 15 jaar zou duren voor dat het Noord-Sloe in aanmerking zou kun nen komen voor de aanleg van een vliegveld. De plannen zijn nu in voorbereiding waar door het mogelijk wordt binnen vijf jaar in het Noord-Sloe een vliegveld aan te leggen, aldus Daniëlse. Ritthem is teleurgesteld als er in 1955 een Den Spiegel, oktober 1997 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 27