dien heeft het merendeel van zijn troepen een weinig vertrouwenwekkende uitstra ling. Een groot deel van zijn legermacht be staat uit slecht geklede, slecht bewapende en slecht gemotiveerde Pruisen, Duitsers, Polen, Ieren, Spanjaarden, kolonialen en deserteurs. Dit wordt pijnlijk duidelijk als het startschot voor de Engelse aanval wordt gegeven. De landing bij Fort den Haak (bij Vrouwen polder) verloopt probleemloos en reeds op 30 juli besluit de stad Middelburg zich, zon der noemenswaardige strijd, over te geven. Veere volgt, na een hevige beschieting, op 1 augustus. Monnet besluit vervolgens zijn verdediging te beperken tot de ring rond Vlissingen. Vanuit zijn hoofdkwartier in Abeele coör dineert hij zijn troepen in Dishoek, Koude- kerke, West-Souburg, Abeele en Fort Ram- mekens. Ook deze verdedigingslinie is niet opgewassen tegen de Engelse overmacht. Hij laat diverse gebouwen rond de stad, o.a. een tweetal zaagmolens, in brand steken. De wijk Oud-Vlissingen wordt daarbij volle dig in de as gelegd. Het doorsteken van de dijken ter weerszijden van de stad, tenein de een inundatie te bewerkstelligen, belet het landleger van de Engelsen niet de stad gevaarlijk dicht te naderen. Een eerste bombardement vanaf de Zuidwatering ten oosten van de stad op 11 augustus veroor zaakt de eerste schade binnen de stadswal len. De Fransen ondernemen nog een po ging om de Engelse batterijen op De Nolle te veroveren, maar worden teruggeslagen. In een proclamatie aan de bevolking be looft Monnet alles in het werk te stellen om de stad te verdedigen. Het bombardement op Vlissingen De stad is nu volledig omsingeld. De Engelse vloot begint langzamerhand posi ties in te nemen voor de Vlissingse kustlijn en op zondag 13 augustus, even voor 14.00 uur, barst een enorm bombardement los. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van het reguliere geschut, maar ook van brandraketten, de zogenaamde Congrave Rockets. Latere tellingen geven aan dat er maar liefst 800 van deze raketten zijn afge schoten. Slechts 20 ervan komen welis waar in de stad neer, maar veroorzaken desondanks een enorme schade. De dag erop wordt het bombardement zelfs verhe vigd en pas op 15 augustus besluit Monnet te capituleren. Ruim 350 burgers verliezen het leven. Naar het aantal gewonden blijft het gissen, maar Engelse beschieting vanaf de Nolledijk, augustus 1809. (collectie Doeke Roos) 12 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 14