1 Lij 13 of L a j C2Ï2_1 l-t \.l L~i'.1 Via een gang, grenzende aan de Vierschaar, bereikt men de 'Sententiekamer' en de 'oude Secretarie'. Beide ruimten zijn mid dels een deur met elkaar verbonden. In de eerste ruimte vinden de beraadslagingen plaats met betrekking tot de uitspraak in een zaak. In de andere ruimte, waar 'aan gifte van audiëntie' wordt gedaan, vinden we de Gerechtsbode en een tweetal lesse naars voor de 'Practicijns', afgescheiden door een hekwerk. Vanuit het portaal, in het middengedeelte, komen we in de 'Krijgsraadkamer'. Hierin een lange tafel met aan weerszijden even- lange banken, plaats biedende aan een groot gezelschap. De President zit aan het hoofd van de tafel met aan de andere zijde een bank voor de 'Practicijns'. In de hoek van de kamer zien we een verhoogd plat form waarop een ronde tafel en een stoel. De wanden, maar ook het plafond, zijn overdadig versierd met oorlogsattributen, vlaggen en vaandels aan het plafond en aan de wanden snaphanen, helmen en zelfs trommen en trompetten. Bij vergaderingen van de Burger Krijgsraad zijn naast de twee Burgemeesters ook aan wezig twee Luitenants Colonel, een Majoor en van elk der twaalf wijken een Kapitein, een Luitenant en een Vaandrig, daarbij nog een Secretaris, een Provoost en een Bode. De tweede verdieping bereikt men met een natuurstenen wenteltrap en via het portaal komt men in de 'Wapenzaal' waarvan de wanden zijn versierd met allerlei wapens, zoals snaphanen, pieken enz. Ook is hier een harnas van de opgehangen Spanjaard Pacieco te zien. Plattegrond van de tweede verdieping van het stadhuis op de Grote Markt. In de 'Weeskamer' waar de Weesmeesters zitting houden worden ook de, bij de wezen behorende, documenten bewaard. Vanuit de 'Wapenzaal' zijn, zoals ook bij de Vierschaar, twee verschillend draaiende zware paneeldeuren. Rondom een grote ovale tafel staan kost bare stoelen, met op alle zittingen het ge borduurde wapen van de Stad en op de rugleuning een geborduurd nummer, zijnde de plaatsen van de vierentwintig vroed schappen. Aan het 'hoogendt' van de tafel staat de stoel van de 'Heer' die bij afwezigheid wordt vervangen door de Baljuw. Daarnaast, aan elke kant, een Burgemeester en vervolgens aan weerszijden de Schepen in een volgor de naar het aantal jaren dat zij in de Regering zitting hebben. Zo ook de plaat sen van de Raden. Tegenover de President de Secretaris en de Pensionaris. Aan het plafond zijn fraaie 'Hemelgloben' opgehangen en boven de schoorsteenman tel zien we een levensgroot geschilderd portret van Prins Willem I, ook portretten van andere Prinsen van Oranje en verder schilderijen van vroegere Heeren van Vlissingen. In een directe verbinding met de Raadzaal is de Thesaurie, welke ruimte ook via de aangrenzende Bodekamer is te be reiken. In de Bodekamer vindt men nog enige antiquiteiten van oude Schutters. Verder zijn op deze verdieping nog de Rhetorie- kamer, die qua aankleding sober ingericht is. Er staan twee offerkisten die gebruikt zijn bij het opbrengen van de 50ste penning in het jaar 1748. Grenzend daaraan tenslotte de kamer van de Commissarissen van de Eed, alsmede die der Zeezaken en Zeerecht te bereiken langs de Wapenzaal. 20 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 22