lVlusemrmieuws Aafke Verbonk-Rodenhuis Lampsinshuis Sinds de zomervakantie wordt er op de Nieuwendijk achter schuttingen hard ge werkt om gebouwen en inrichting van het nieuwe museum op tijd klaar te krijgen. Het heiwerk is gereed en de nieuwbouw komt met ongeveer één verdieping per zes we ken omhoog. De oude gebouwen staan in de steigers en in deze panden wordt hard gewerkt aan de restauratie. Ook veel vrij willigers zetten zich op allerlei manieren in, zodat Zeeland in het voorjaar van 2002 een maritiem museum met een Zeeuws zicht op zee rijker is. Een nieuw museum heeft recht op een nieuwe eigentijdse naam. Veel mogelijkhe den zijn in de afgelopen jaren de revue ge passeerd en gekozen is voor de naam Zeeuws Maritiem muZEEum. De term muZEEum is een speelse verwijzing naar wat het museum wil vertellen. Financiën Langzaam maar zeker komen voor het nieuwe museum bedragen binnen van der den die het initiatief van het museum steu nen. Zo heeft de Provincie Zeeland begin dit jaar de subsidie verhoogd naar vijf ton. Dit bedrag is bedoeld voor de inrichting van het museum. De begroting van ruim twaalf miljoen is desondanks nog niet sluitend. Op dit moment bereidt het muZEEum activi teiten voor ter dekking van het nog reste rende tekort. CJ hoort hier ongetwijfeld nog van. Nieuwe aanwinsten Het museum heeft een groot aantal half modellen geschonken gekregen van de bouwer de heer Rein Struijs. De modellen geven een ruim beeld van de scheepstypen die vanaf de Middeleeuwen tot heden zijn gebruikt in koopvaardij, visserij en plezier- vaart. Een deel van de collectie was vorig jaar al overhandigd aan het museum. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de heer Struijs ontbrekende modellen in de reeks in de komende periode zou afmaken. Na een korte ziekte is hij echter in januari 2001 overleden. Wel had hij nog de over dracht van de laatste modellen aan het mu seum voorbereid. Ook is het museum door bemiddeling van de heer Theelen in het bezit gekomen van drie aquarellen van Haccou uit het midden van de negentiende eeuw. Het zijn afbeel dingen van schepen voor de Walcherse kust rond 1820. Het is niet duidelijk van welke Haccou de prenten zijn. Zowel Johannes Cornells Haccou (1798-1839) als zijn broer Lodewijk Gillis Haccou (1772- 1843) waren in Zeeland actief als maritie me schilders. De aquarellen worden gerestaureerd door restauratie-atelier Marijn de Valk in Middelburg. Schatten van zolder Medewerkers van het museum zijn enkele jaren geleden begonnen met de herinven tarisatie van de collectie. Het blijkt dat het museum over meer voorwerpen beschikte dan werd vermoed. In de komende maan den worden deze 'schatten van zolder' ver der beschreven. Een onderdeel van deze inventarisatie is het op beeld vastleggen van de voorwerpen. Het is de bedoeling dat de voorwerpen in de toekomst via de web site te bezichtigen zijn. Op het ogenblik zijn er al een aantal schil derijen te zien. www.lampsinshuis.com 22 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 24