24 kennis van de Franse taal ophalen. De Burgerlijke Stand was toen immers juist ingevoerd en ons land een deel van Frankrijk. Als we de akte hebben ver- tamld, weten we, dat Pieter Joziasse werd geboren 7-7-1812 te half drie 's morgens, als zoon van Adri- aan Joziasse, timmerman, en Johanna Matt hij sse, beiden wonende te Oost-Souburg. Ongemerkt zijn we zo weer een geslacht verder terug in de historie. De veronderstelling is niet te ge waagd, dat A. Joziasse en J. Matthijsse waarschijnlijk heel hun leven op Oost-Souburg hebben gewoond. Daar om maar eerst eens de overlijdensregisters van die ge meente gevraagd voor de jaren 1839 en volgende. Toen immers waren beiden nog in leven bij het huwelijk van hun zoon Pieter. We bladeren ze zorgvuldig door, maar ons geduld wordt wel op de proef gesteld. Zo komen we bij 1860. Op 1 augustus alhier overleden Johanna Matthijsse, oud 68 jr., geb. te Meliskerke, echtgenote van Adriaan Joziasse, wonende alhier. Weer bladeren we verder, tot we bij 1875 zijn. Hier vinden we de tweede overlijdensakte. Op 16 december alhier overleden? Adriaan Joziasse, oud 8? jr., geb. te St.-Laurens, weduwnaar van Johanna Matthijsse. U hebt intussen natuurlijk zelf uw' conclusies al ge trokken over de voortzetting van ons onderzoek. Juist, eerst de huwelijksakte, waarschijnlijk te Melis kerke. Die vragen we dus en zoeken daarin in 1811 (ft allereerste deel dus).'Maar onvindbaar l Dan 1812. Daar vinden we hem (denkt u om uw Frans?). Cp 8-4-1812 huwden te Meliskerke Adriaan Joziasse, oud 24 jr., geb. te St.-Laurens, timme rmansknecht aldaar, zn. van Jozias Gideonse, overleden, en Wil- helmina van Wallenburg, landbouwster, wonend te St.- Iaurens, met? Johanna Matthijsse, oud 19 jr.geb. te Meliskerke, dienstbode, dr. van Pieter Matthijsse, landmansknegten Pieternella Simpelaar, beiden wonend te Meliskerke Nu zijn we in de registers van de Burgerlijke Stand klaar, op één punt na, dat ons door bovenstaande akte wordt gegeven, nl. het overlijden van Wilhelmina van Wallenburg. We zoeken dat te St.-Laurens en vinden? 25 op 15-9gl821 overleden Wilhelmina van Wallenburg, oud 63 jr., geb. te Serooskerke, weduwe van Jozias Gideonse Wanneer u nog meer gegevens over de nu gevonden voorouders wilt te weten komen, dan alleen nomen en data,kunt u nog proberen die te vinden in de bijla gen bij de huwelijksakten. Zo zouden we die in ons bovenstaand, voorbeeld kunnen vragen voor? Sint Lau rens, 1877; Westkapelle, 1865; Grijpskerke, 1839; Meliskerke, 1812. De bijlagen zijn echter niet altijd aanwezig en soms niet geheel compleet. In die bijlagen vinden we? uittreksel van de be- boorte—akten van bruid en bruidegom, uittreksel(s) van de ovorlijdensakte(h) van de eventueel overleden ouder(sDan moest er ook een bewijs zijn, dat de man aan zijn verplichtingen voor de militaire dienst voldaan had. Daarvoor diende het z.g. Certificaat van de Nationale Militie. Daar op kunt u een volledig signalement van de voorvader lezen, compleet met "Merkbare teekenen11. Ook wordt zijn bij de loting getrokken nummer ge noemd en in verband daarmee, of hij al dan niet dienst heeft gedaan, of misschien een remplacant heeft gekocht. s Misschien hebt u ook al even vreemd gekeken bij de vermelding, dat Adriaan Joziasse een zoon was van Jozias Gideonse. Toch is dit niet zo vreemd. De in voering van de Burgerlijke Stand legde immers de achternamen definitief vast. Het kwam vóór 1811 nog tamelijk veelvuldig voor, dat men geen vaste achter naam had, maar zich eenvoudig noemde naar zijn vader. Dus b.v. Janszoon werd Janse, Joziaszoon werd Jo ziasse, Willemszoon werd Willemse. In 1811 werd in die gevallen het toenmalig be staande patronymicum als de definitieve familie naam vastgelegd. Onze "familie .Joziasse" is daar een voorbeeld van. Jozias Gideonse was vóór dat jaar overleden, zodat de zoon als Adriaan Joziasse werd ingeschreven. In Zeeland, en we 1 in 't bijzonder op Walcheren,

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 15