44 Vanaf liet eind der 11de eeuw moet Wulpen het belang rijkste eiland aan de kust zijn geweest. Er bevonden zich toen op z'n minst twee kerken op het eiland, tegenover slechts één op het eiland Cadzand. Aan het eind van de 13de eeuw is het aantal kerken op Wulpen toegenomen tot vier. In 1292 is er in een oorkonde sprake van het ziekenhuis Sancta Maria op het eiland Wulpen. Aardenburg is rond het jaar 1000 een belangrijk centrum, maar van een versterkte burcht is nergens iets ver meld. Waarschijnlijk zal het beschermd zijn geweest door palissaden, om kleine groepen indringers af te weren. Aardenburg was een versterkte plaats tussen de slikken en de schorren. Ook hier worden weor schapen vermeld, weidegrond met vergelegen schaapskooien. Dit was het eerste begin voor het ontstaan der hoeven, welke ont wikkeling de Noormannen hebben gestuit. Na hun ver dwijnen wordt deze draad pas weer opgenomen. In 1007 worden de eerste hofsteden vermeld. Dit waren schen kingen aan de St. Pietersabdij te Gent. Het gaat in deze bron over deugdelijke polders, met vermelding van de naam van degene, die de inpoldering verrichtte. De ontwikkeling gaat steeds sneller, want in 94? is Oostburg nog een eenzame burcht bij een w at er lands chap en in 1038 is het een woongemeenschap met een kerk. De graaf schenkt de kerk aan de bisschop, wat een zeer duidelijk optreden is van de graaf op gebied van de ab dijen van Gent. Dit optreden wekt bij vele mensen uit die tijd verbazing. Over dit optreden spreekt een tijd genoot-bisschop met waardering. Oostburg is op weg naar een snelle ontplooiing. Het is nu niet meer de wachter tegen de Vikingen. Het is een snél aangroeiend bevolkingscentrum, met mensen, die de zee gaan bevaren. Er is (evenals te Brugge) een nieuwe burcht gebouwd op de uitgang van een inham. Oostburg was èen natuurlijke haven die economisch gun stig lag. Ook het talrijker worden van de schaapskooien leverde velerlei voordelens de schapen haalden met de planten het1 zout uit de aarde en bovendien had. men wol in overvloed voor de uitvoer. .Spoedig leverden de ont- zilte nieuwe polders rijke graanoogsten. Wat de wol- uitvoer betreft, ging Oostburg een belangrijke rol 45 spelen. De omliggende gebieden werden door Oostburg bewerkt. Zo zijn de verschillende ;ï-dijke's" (zoals IJzendijke) vanuit Oost burg gesticht? rond 1150 waren ze onderhorig aan d_e moederkerk Oostburg. Men verkreeg veel 'nova terra', nieuwe grond., door aanpoldering, bijv. Groede. Deze gebieden werden door de boerenzoons uit die streek ontgonnen, met behulp van de zogenaamde :tgasten;t (cf. H. Pirenne, De Mid deleeuwen, economische en sociale geschiedenis, 2de dr. p.96 e.y», eveneens voor verdere litteratuur over dit onderwerp). De verkoop van de wol geschiedde in de centra der textielindustrie, o.a. Gent en Yperen. In de 11de eeuw was Oostburg een belangrijke handels plaats. In 11?0 verschijnt Oost burg naast Aardenburg en Brugge als de belangrijkste plaats.- Het is dus in de 12de eeuw, dat Oostburg op weg is, om zich tot een grote stad te. ontwikkelen (vergelijk voor de be volkingscijfers in de Middeleeuwen het eerder ge noemde werk van H. Pirenne). Voor 1195 komt er naast de oude kerk een tweede, 1 duo ecclesiae cum capello'. Men vraagt zich nu af, of de stichting van die tweede, kerk verband houdt met de bevolkingsaanwas* Dat is niet het geval. De Sint Pietersabdij van Gent had in de zestreek gro te bezittingen, evenals de Sint Baafsabdij. De oude kerk was een stichting van de Sint Baafs en deze monniken zouden niet tot het stichten van een nieuwe kerk overgaan, als de bevolking niet groot genoeg was voor een nieuv/e parochie. De Sint Pieters sticht nu voor zichzelf een kerk naast die van de Sint Baafs. Hetzelfde systeem vindt men in de stad Gent zelfwaan de Sint Pieterskerk practisch naast de Sint Baafskerk staat, ieder op eigen grondgebied. Het is niet bekend, wanneer Oostburg en Aardenburg stadsrechten hebben gekregen, zoals dat ook niet be kend is van andere Vlaamse steden. In 1177 wordt er gewag gemaakt van een 'opidium' (cf. Algemene gesch. d. Nederl., deel 1). De betekenis was nog zeer vlot tend. Later betekent het de eigenlijke' stad. In het begin van de 12de eeuw is het "-nog slechts een^ ver sterkte burcht? het wijst op een oude burcht die

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 25