4-6 r ^Slu* "Bwss van me jdr1 sche geografie Westelijk Westelijk Zeeuws c h- Vlaanderen omstr. 1300. Dit schetsje is gemaakt naar een kaart die voor komt in heb proefschrift -K.E.Gottschalk, Histori- van Zee uwsch-VIa anderen» aanwezig m scheep en voor- Oostburg toen bestondMaar de plaats moet in die tijd stads rechten hebben gekregen, want Biervliet vanuit Oostburg uit gesticht had in 1183 stadsrechten, dus moesten Oostburg en Aardenburg ze reeds hebben. Over de vrijheden der stad is weinig bekend. Wel kan men zeggen, dat vrijheid van tol en verkeer zullen zijn geweest, omdat die voor handel t vaart zeer belangrijk waren. Na dit alles volgt een tijdperk van bloei spoeds de burcht werd van dorp tot stad. heeft een grote gedaanteverwisseling ondergaan, maar is steeds zichzelve gebleven. Wat het eiland Wulpen betreft, kan nog het volgende verteld wordens Aan het einde van de 13de eeuw onderhielden veer boten de verbindingen tussen de^verschillende ei landen en het vasteland. In de winter van 1375/Idi6 deed de zee een ongekend krachtige aanval op de Vlaamse kust, in 14-04- gevolgd door de (eerste) Sint Elinabethsvloed..; door zijn ongunstige Vulpe n zij n ge he 1 e weste lijke he If tIr ligging verloor i 1583 verdween 4-7 het. eiland niet door natuurgeweld maar door opzettelijke inundatie wegens strategische belangen (80-jarige oorlog) in zee. Sommigen hebben gedacht, dat de zandbank Paarden markt17,. vóór de Belgische en Nederlandse kust de plaats van het vroegere eiland aanduidde (cfX.E. Britag, Wulpen, 1927). Anderen zien weer de verho ging vóór de kust bij de Zwarte Polder, door de Bressiaander vissers :!Het Rotsje- genoemd, er voor aan. Ook kan het mogelijk zijn, dat de kleine zandbank die zich ten noorden van de vaargeul CïDe Appelzak77 bevindt, de plaats Is van het verzonken eiland. VLISSINGEN, juli 1962. UYT DE OUDE-BOE CKEN KAST (Vervolg van blz.26) Zoals u zich zult herinneren, zouden we nog eens naar het Rijksarchief terug gaan, om te trachten de stamreeks van de familie Joziasse verder af te ma ken. Nu is het dan zo ver. Uit onze aantekeningen blijkt, dat we met ons speurwerk nu. in de kerkboe ken moeten beginnen. De aansluiting van Burgerlijke Stand met de kerke lijke archieven levert niet veel moeilijkheden. We vinden immers alle nodige gegevens in onze laatst ee vonden akte (zie VarZeel1962, no.2, blz.24-). Adriaan Joziasse huwt in 1812, is dan 24- jaar oud en geboren te St. Laurens. We moeten dus het doop boek van St. Laurens hebben, waarin de jaren 1788 en 1787 voorkomen. Voor zijn vrouw Johanna Matt hijs- se moeten we het doopboek van Meliskerke hebben van 1793 en 1792. De doopboeken, enz. bevatten meestal de gegevens over een groot aantal jaren. Ze werden bijgehouden door de achtereenvolgende predikanten, soms d.oor de schoolmeester van het dorp.' De meesten hebben een goed leesbaar handnchrift| maar u zult een en kele keer ook wel eens een scribent 'treffen, wiens handschrift; moeilijker te ontcijferen valt. Doch met enig geduld zal het ook dan -wel gaan. KOtïAMD (cao O O S>t&URG BiERVUB 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 26