Geachte abonné, Bij het beëindigen van de tweede jaargang is het ons een behoefte, onze dank uit te drukken aan alle medewerkers, die belangeloos en dikwijls ten koste van veel tijd, moeite en studie, deze bladzijden hielpen vullen, om ons te laten medeprofiteren van hun onderzoek-resultaten. Zelfs koesteren we een weinig de idee, dat hiermede Zeeland en de Zeeuwen een dienst wordt bewezen l Wanneer we al eens stemmen van lezers horen, klinkt ons niets dan aanmoediging en lof toe. Ook daarvoor betuigen we onze oprechte dank. ■We overwogen de wenk, zesmaal per jaar te verschijnen. Niet alleen de technische bezwaren (van het stencilwerk), maar ook (en vooral) het bezwaar, dat we te weinig mede werkers hebben, maken, dat we dit niet kunnen realiseren. Gaarne roepen we nogmaals ieder op, die iets voor ons blad heeft, in de pen te klauteren en een artikeltje to schrijven. Natuurlijk zit er in een rechtgeaarde staart venijn. Ons venijn is er waren dit jaar amper 70 betalende abonnes We vragen dringend allen, die tot nog toe niet betaalden, voor de laatste maal, hun schulden te voldoen (1 gld over 1961 en 2 gld over 1962). Willen allen dezer dagen hun 2 gld voor 1963 overmaken? Bij voorbaat onze hartelijke dank 1 Het Gironummer is 66 76 49 van C.J. Christiaansen A6 OUDELANDE Ten slotte wenst de redactie u en de uwen een voorspoe dig en gezegend Nieuw Jaar. Chris t i aanse n De Boo

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 38