1 Van de redactie Bij de uitgave van de nieuwe jaargang, lijkt het ons goed, een en ander over de bedoeling van dit "blad uiteen te zétten. Buitelen veel te weinig eigenlijk zijn zo bereidwillig, hun bijdragen te leveren in de vorm van artikelen of mededelingen. Het is voor de redactie echter ondoenlijk, na te gaan, in hoeverre de onderwerpen voor discussie vatbaar zijn. Immers, vergissingen of onjuistheden zijn meestal onvermijdelijk. Het kan voorkomen, dat een, .lezer over een#bepaald onderdeel van het artikel wat beter georiënteerd is. Het lijkt ons dan ook vruchtbaar, dat men in een dergelijk geval van zijn hart geen moordkuil maakt. Daarom stellen wij de gelegenheid open, over deze aangelegenheden te discussiëren in ons blad; desgewenst te polemiseren. Wij vertrouwen, dat d.eze gedachtenwisselingen niet zullen uitlo pen op haarkloverijen Financiën een minder prettig onderwerp om aan te snijden, doch we zien ons genoopt, dit punt aan te roeren. We zouden" het betreuren, indien wij'door gebrek- 'aan betalende abonnés de uitgave moesten staken. We leggen de nadruk op "betalen de :V want nog steeds wachten wij. op het voldoen van jrg. 1961 door enige abonnés, die waarschijn lijk niet onwillig, zijn, maar wegens hun dagelijkse beslommeringen "Varia Zeelandiae" wel eens ver beten. Wij menen5 dat TWEE GULDEN voor jrg. 1962 niet te veel gevraagd is, voor een jrg van 4 nummers, met in totaal 64 pagina's (eri die 2 gld hebben wij beslist nodig, om uit te kunnen komen). Giro 66 ?6 49 van C.J. Chrfstiaansen A 6 OUDELANDE Om de lezers in de gelegenheid te stellen, hun jaargang in te (laten) binden, meenden wij

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 3