4 aan particulieren overdeden. Enkelen bleven bezittingen behouden, dikwijls meer om de eer dan om geldelijk voordeel.... Een volgende keer iets over de kwade lenen. OVEZANDE P. RIJK'Azn VINGENT IE BLANC bezoekt de Nederlanden. Toen ik van mijn wond genezen was trok ik naar Vlaanderen met de benden van mijn Heer des Konings broeder daar ik ook veel ongemak leed voorname lijk door de koude 's want al Tt water rontom Antwer pen was bevrozen en men zeide tot my dat somtijts de gehele' zee tot aan Vlissingen bevriest, 't Is vermaak om de menschen op \t ys te zien gaan met schoenen die daar toe gemaakt zijn en die een smal yzer onder hout hebben en voor spits van gestalte zijn gelijk de Turks che schoenen de wel ken zy schaetsen noemen en daar mee zyzo snel voortlopen dat een rennend paert niet by hen houden kan en in korte, tijt enige' mijlén voort reizen. De Vrouwen zeiven oeffeneh zich daar in en hun voeten een weinig reppende zijn in een ogenblik een groot stuk weegs van daar en spoe den in korte bijt een grote weg. Uit? De vermaarde reizen van de Heer Vincent Ie Blanc, die hy sedert dTouderdom van veertien jaren, tot aan die van zestig, in de. vier delen des Werrelts, Europa, Asia, Afrika en Amerika, gedaan heeft. Door J.H. Glazemaker'vertaalt, en met treffelijke kop ere platen verciert. t'Amsterdam, voor Ian Rieuwertsz. en I an Hendriks z. Boekverkopers, int jaar 1654. (Tweede deel, pag. 95) DE WAPENS VAN DE ZEEUWSE GEMSENTEN (Vervolg van jrg I blz. 64) Burchten zijn in de Zeeuwse wapens vrij sterk ver tegenwoordigd. Onze hoofdstad be zit een wapen net een burcht. Reeds in de 10de eeuw bestond er een grafelijk cast rum de Middelburg. Dit cast rum was gelegen tussen de Souburg en de Domburg. U moet dat :?tussen;: natuurlijk niet te letterlijk nemen. In elk geval is het profiel van deze burcht br latere opgravingen teruggevonden. In die tijd be stond het wapen natuurlijk nog niet. Eerst in 1103 werd de naam Middelburg voor het eerst ge noemd. Het volledige wapen is een lust voor het oog.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 5