liet wapen een kroon toegevoegd door prins Marrits, dio het stadje in 1604 veroverde. Na de moedige verdediging tegen de Fransen in het Rampjaar 1672, ontving het wapen twee schildhouders. Beschrijving: In goud een dubbel gekanbeelde burcht van keel; het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen; ter 'weers zijden gehouden door een klimmende "leeuw van keel, geplaatst op een arabesk van azuur. (afb. 22) De burcht in het wapen van Phi lippine heeft eveneens een his torische achtergrond: het herin nert aan het feib, dat Filips II er een fort liet bouwen ter be scherming van het Sas. (afb23) Beschrijving: In goud een geopen de burcht van zilver op een grond van sinopel; in de poortopening èen klimmende, rechtsgewende leeuw van keel, houdende in de rechtervoorpoot een zwaard van hetzelfde en in de linker een sleutel van blauw. 1) Hier even een toelichting. In de heraldiek geldt de regels nooit kleur op kleur, doch steeds kleur op metaal. Als een ridder, verborgen onder zijn beste harnas én pothelm, te paard het toernooiveld opreed, moest hij op een be hoorlijke af stand te herkennen zijn aan de kleuren van zijn wapen. Nu is goud op zilver niet bepaald een contrasterend geheel. Vandaar het onbstaan van deze regel. Nu zorgden de edelen er destijds wel voor, dat hun kleuren helder tegen elkaar af staken, want hun tegenstanders zowel als familie leden, kennissen en vriendon moesbon toch good weten, of zij Diederik, Floris of Jan voor zich hadden. fig. 23 1) Door de geringe afmetingen van de leeuw, was heb niet mogelijk do arcering van de sleutel en hob zwaard or de stencil weer aa geven. 9 fig. 24 Nu we toch aan het afdwalen zijn: Bij zo'n steekspel moest iede re deelnemer zich laten in schrijven. Dat was de taak van de heraut. Maar aangezien vele ridders in die tijd nog niet lezen konden, tekende deze er meteen hun blazoen bij en nog wel in fraaie kleu ren. Als de ridders dan zo'n boek eens doorsnuffelden, om te zien, wie er zoal meedeed, behoefden ze maar naar de af beeldingen te kijken. Het grootste gedeelte ken den ze nl. uit het hoofd.' Op die wijze ontstonden er prachtige wapenboeken. Eén der bekendste en fraaiste is wel het Wapenboek van Gelre. Zo luidt de naam van de heraut, die de wapens tekende. Het boek dateert van 134-3 en bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Bij de gemeentewapens heeft men het niet altijd zo nauw genomen en we zullen dan ook nog hier en daar een wapen ontdekken, dat niet helemaal aan de heraldische eisen vol doet Het wapen van Burgh op Schou wen heeft een dubbel gek an te elde burcht van sabel op een veld van zilver.(fig.24) Niet altijd vormt de burcht de hoofdfiguur. In het wa pen van Arnemuiden (afb.25) neemt deze een bescheiden plaats in. De voornaamste elementen zijn de blauwe gol vende, band (de Arne) en de drie arenden (arne arend). fig. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 7