12 1. Joziasse, Pieter Johannes Frans.Middelburg I8-9-1934. co Ylissingen, 8-9-1959 mets de Bruyn' Helena Johanna, x Haarlem, 5-2-1933. Zooii vans 2. Joziasse, David A.driaan. Middelburg, 16-6 1908. 00 Goes, 25-10-1933 met: van Yaerdeghem, Anna fcarina. Goes, 7-4-1910. Zoon vans 3- Joziasse, Pieter Johannes. Sint-Laurens 12-10-1881. 00 Yeere, 8-4-1904 met: de Buck, Mar garet ha. Yeere, 7-3-1883 Yerdere gegevens kan hij ons niet meedelen, maar voor het beginnen van ons onderzoek is dit genoeg. Waab indien we een datum in 1882 of eerder hebben kunnen we op het Rijksarchief de betreffende re- gisters vinden. Met deze gegevens gewapend, richten we onze schre den naar Middelburg, naar-Abdij 4. Als we via de wentelende torentrap bij de Leeszaal zijn aangeko men, maken we de aanwezige ambtenaar het doel van onze komst bekend. Omdat het de eersce keer is, dat we komen, moeten we het bezoekersregister tekenen. Dan krijgen we enige uibleg, hoe we de gewenste archiefstukken kunnen aanvragen en we starten ons werk. Denkt u er oms Verboden te Roken Als eerste vregen we om de geboorteregisters van Sint-Laurens, en wel die waarin het jaar 1881 voorkomt. We zullen eerst de geboorte-akte van grootvader P.J. Joziasse eens opzoeken, om die ge gevens- te verifiëren en tevens diens ouders te leren kennen. Er wordt ons een heel pak gebracht, want telkens zijn de registers van een aantal ja ren bijeengebonden, b.v. nu 1864 t/m 1882. We hemen het jaar 1881 en zoeken daarin zonder moeite op de geboorte-akte van Pieter Johannes Joziasse, binnen deze gemeente geboren op 12 ok tober, om 8 uur s morgens. Verder staat er, dat de vader is Adriaan Joziasse, oud 41 jaren, van 13 beroep landman, en de moeder Catharina de Smit. Deze gegevens noteren we natuurlijk precies op een apart blad in ons schrift. Nee, we doen de geboorteregisters nog niet wegJ We moeten immers ook nog te weten komen, wanneer de ouders gehuwd zijn. Daarom jaar voor jaar terug om te zien, of er al eerder kinderen uit hun hu welijk werden geboren. Inderdaad vinden we in 1879 weer een kind vermeld: Maria Joziasse, geb. 14 december. Dit noteren we ook, voor het geval we later eens een stamboom zouden willen maken. In 1878 doet de gelukkige vader aangifte van de ge boorte van een zoon Johannes Pieter Joziasse, geb 12 februari. Dan vinden we enige -jaren niets vermeld. We gaan echter rustig door, want we hebben de registers nu toch voor ons. Zo komen we bij 1873- Op 27 november geboren: Elisabeth Joziasse, doch ter van Adriaan Joziasse, oud 33 jaren, landman, en Abigail Roe Ise, zijne huisvrouw. Dat klopt 'niet, zegt u. Er zijn twee mogelijkheden: öf er is een vader, die toevallig ook zo heet, óf cCatharina de Smit was zijn tweede echtgeno te. Gelet op de vermelde leeftijd van de vader, kunnen we veilig aannemen, dat het laatste het geval is. Dus: noteren J Weer gaan we terug en vinden achtereenvolgens nog: 1870. Elisabeth Joziasse, geb. 3 januari. 1867. Maria Cornelia Joziasse, geb. 25 maart. 1866. Pieter Joziasse, geb. 16 april. Een nieuwe' vraag natuurlijk: waarom heten het der de en het vierde kind precies hetzelfde? De oplos sing is eenvoudig. De eerste Elisabeth (3-1-1870) is overleden, vóór de tweede geboren werd, zodat die laatste opnieuw naar dezelfde persoon werd genoemd. Nu hebben we onze geboorte-akten bekehen. Wat zullen we nu vragen? Eventjes logisch ordenen: Van Catharina de Smit werd het eerste kind ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 9