- 24 - B A E R L A N T Hans Claesz. erffgenaemen baenen in Coelewege 3 gem(et) 45 R(oe) weye. (Kole Wiegenhoek ligt 2Q0 - 250 m noordelijk van de Ned. Herv. kerk op Baarland.) Ariaen Hugens wedue baent in dieversche stucken 8 gem 84 R zoe weye als zaylant. Cornells Hendrickz. van Dotten baent in de Baerlantsche Stelle 6 gem zaylant. (De Baarlandstellepolder ligt noordelijk van de Quist- kostschedijkPrecies in de hoek met de Lange Dijk, die verkeerdelijk thans Stelledijk heet, ligt de hoek grond, die Urouwestelle heet, waar vroeg in de ME een GLV-kapel moet hebben gestaan.) Marinus Herrents erffgenaemen baenen 2 gem 112 R weye en zaylant. Huybrecht Crynssen Duyt baent 1"! gem 45 R zaylant. Marinus Cornelisz. baent 3-§- quart saylant. (1 quartier ba?ekenden wij op iets minder dan 75 R: om precies te zijn: 74,95 R Blooise maat.) BAERSDORP Lauwereys Anthonis baent t1 samen 4\ gem 6 R weye. Dan Mathysz. baent 1-j gem 22 R weylant. Merten Macharisz. erffgenaemen baenen in Neckerwerffhouc 9 quart weye. - 25 - GOES In de G0ESSEP0LDER Pieter Fortz baent 9 gem 13 R zaylant. Cornelis Hendrickz. baent 2 gem weye. Adriaen biillemssen baent 5 quartyer zaylant. Pieter Cornelissens wedue baent 3 gem 134 zaylant. In »t GOESSCHEAMBACHT Ariaen Lauwerz. baent 7 quart 19 R weye. Cornelis Ariaenz. Vleeshouwer baent 1 gem 4 R. In BACKERSHOUCK Maeyken Come Cryns wedue baent 1 gem 4 R zaylant. idem baent noch 5 gem 115 R weye. Geert Claes PierZ, baent 4\ gem 24 R zaylant. Reynier Claeszbaent 3 gem 78 R weye t' S G A V E N P 0 L D E R Marinus Corneliszbaent op Mourputsant ,1 V 3-g- gem 58 R. (,De Moerput yjas geleden aan de Schoorkenszandweg. Frans Cornelisz-baent in Oostkerckhouc 1 gem 55 R zaylant. Dan Danssen baent 2 gem 23 R zaylant. In SIGHUYT (het westelijke deel van de Siguitpolder was van de Heerlijkheid Baarland) T In de WESTERl/OLGER

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 14