/f - 74 - dan kon de motor afslaan en dan móest je wel naar beneden, of de motor sloeg In duikvlucht toch weer aanl Dries leerde op de D VII het stuntvliegen in al zijn vormen, wat hem later zeer te stade kwam. ha de D Vil moest men lessen op de logge Fokker C IV en tenslotte op de Fokker C VI, een voor die. tijd wat moderner type. Ka een theoretisch en practisch examen, nam "Dë Grote Baas" je mee op de C IV, want hijzelf wenste je de laatste test af te nemen. Als slot van het examen kwam dan een solo op de D VIIwaarbij op een teken"van een lichtkogel meteen geland moest worden. (Radio had men voor 19^0 niet op militaire vliegtuigen.) Alles ging goed en Dries haalde ik juli 193^ zïjn eerste militaire brevet, F.A^I. (Federation Aéronautique Internationale DRIES WAS NU VLIEGER l hu moest verder gewerkt en geoefend worden voor het Groot Militair Vliegbrevet, dat op 15 mei 1934 werd ge haald en dat je het recht gaf "DE VINK" op je uniform te dragen. Daarna moest nog een jaar gevlogen worden bij een vlieg- tuiggroep om de militaire vliegerij te doen en te vliegen met waarnemer achterin. Ulat verder gedaan temidden van de beruchte Crisisjaren? Vanwege dg bezuiniging kon men bij de KLM de sollici tant voor lSue piloot Van der Poest Clement, "tot onze spijt", in 1935 niet gebruiken. Toen behaalde hij op 3 october 1935 zijn VliegDewijs Ah hulpbestuurder voor verkeersvliegtuigen). Daarna vloog hij een tijdje bij de KLM op de grote lijnen als 2de piloot. haast het vliegen bij de KLM, was Dries op Schiphol "maandvlieger"hij moest 7 vlieguren per maand, maken, ver deeld over 4 werkdagen; dit om de praktijk van het vliegen te onderhouden. Toen de KLM-tijd voorbij was, werd hij over- ^A A shtdJA. *A» A/~ /f 4*~AAy ,tprt*tA KttAr., is.. ,<,ii K 4tê ./AY,,-,/. Irr/Y/Ar/MrA. AAAA/yy Aft A As, YMrA/rAttty /AcAAr<\ Ut't' ft*AA/ r,y//,v,Af/.A- ,,/iA A AA, Ar A A* /Ar.,'AvfA^tff/A- v 1 ir *£/y*f*.** tt/rt t, tt „.ttt/tytt, 4/ - tr/t r/ttjtr/. f ,A.W,' /ƒ/-.> - t f j yrf///" 4 K ,„A ,A, ,,.A 4 4 'A ft, J>, 'y</, - ,AA„, 'U'A,/ j jr. Jt.* y/tstf/ffit/ St'/s ,,'ft,A,Af, tt.» ,,/,y>f.*ff.,, tt - AftfAfA,/' /yruyt lA/*A/trMr\ SS* J*S+ f t'f i t i j -^^aA/^*,,,,'iTCv./ /w*** - 4 ^rAt/r *tt: /AtA/utrr AtA,,rtA;Ar ti. Urf, Au itrrr-tAA*Att. A*r/rA-r- trtu M fit AyiAnrAA' i'ryA'surtl. (~/f> nut//AAAtrAA,:j;A/r ftrrtAit tyt/Au ,AruAftAtrAr ,Ar.,s.,iruyruMf.t f y - 'trut,. .-„y jf'rf .ryu'v/. fr*. ,t//ruA,,A Ar yArrr ^bff/Ay/fr Ai ttuArrA-,, rA urrA'/urJt'ttA yirfr.i ,/r rt-u/rty frrA/rr ut,A rA r/j - •utAtntY rrr/ AA/Ar/rr rA/yr,iwrtA A/m, i A^tMt/AfiAjrrtryttru t aJTa h*j k 4 ,'trr r*y* rr/r *A/Ar^v.~r* frérAAArrt Ar ffArrr/,, tfft Ar rtrr/rArrr rutrr/rr/r 'A* ft Ar tAtr, ut,-/- ,r u/ ArA.Atf, ,AAy>,..At, A t'reryr* rt A,r utf/t rrA'.Ar. ArrtA- tA.ir.„ff rit. AAfyt.,. ,,t{trtrr jtfr.Srrr y u tb tittr ti ytir.H, rt u Witi 'ttA uAAtUfrtiStt t/u-uuf/A-, t.'fff,tf ty/f ttf*tr./ti-tytt u,sst/t,. u/trty a t/u/fuf. uy ut,, uut/,

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 39