- 4 - moet bedoeld zijn. Dit 'Molenpad* staat op het kaartje van Kuyper uit de jaren. 60 van de vorige eeuw inderdaad als zodanig aangegeven. Maar we willen er toch ook op wijzen, dat elk dorp meerdere van die landpaadjes kende: molen padjes en kerkepadjes. Het zou een apart onderzoek vragen, al deze wegelingetjes in kaart te brengen 5. Het gaat helemaal niet -goed met onze copiëermachine. Dat ziet U trouwens zelf aan de enkele prent. Nieuwe aan schaf zit er niet in (- 6000 voor alleen de gewenste pla- tenmaker - copiëermachine). De machine is rond Kerstmis nagezien en schoongemaakt en ze leek het weer te doen, maar intussen is dat niet zo. Mogelijk kan een specialist monteur de fout opsporen, maar die mensen vragen (terecht) een boel geld. Voorlopig zullen we het doen met zoveel mogelijk typewerk; we zullen ons moeten beperken tot prenten in eenvoudig lijnwerki Dammer 6. ACHT abonné's betaalden reeds via AMRO-Goes voor déze jaargang (Org. XVI) hun TIENTOE of zelfs meer. Hartelijk dank daarvoor. De AMRO-bank te Goes berichtte ons echter *iaar wijziging van het postgironummer van de bank: Uilt U voortaan betalen op Postgirorekening 1068635 t.n.v. AMRO-bank Goes, onder ver melding van het klantennummer 46.16.57.457 van "VARIA ZELANDIAE" Dan zijn AMRO-bank en V.Z. U zeer erkentelijk! We hopen, dat de overige 162 abonnees NU EERST in hun giroboekje duiken en Org. XVI van V.Z. betalen! 7. Als folder vindt U bijgesloten een mededeling WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN. Als U bezitter bent van het Zeeuws Woordenboek, past dit werk als een stukje uit een puzzle precies aan. Wat dat betreft, kunnen we niet anders doen, dan U het te verschijnen werk aanprijzen. Het werk verschijnt in delen, die U allemaal en afzonderlijk kunt aanschaffen. OPSCHRIOVING EN TAUXATIE der Gemeens Tienden in de Gemeente Rilland over den 3are V 7 -en Oogst 1867 77777" 77 --7-'777 V" uit dit boekje krijgt men enigszins een inzicht van 11 zaaiplan van de toenmalige Rillandse boeren. 1 Op 30 Mei 1773 besloot een aantal Zeeuwse kooplieden, „die eigenaar warenvan de schorren in de Ambachten Maire Rilland en Bath, over te gaan tot bedijking. 7 n 7 Het resultaat hiervan was de 2175 gemeten grote Reigers- bergse polder. .7- 7' -7- 7-7-.\ 7 77 7-7' .7' 7';-- - -7 0e gronden .waren van goedé kwaliteit en er werd maar wei nig lichte grond ingedijkt. De verkaveling was ook goed. Een lange, rechte weg en. haaks daarop dwarswegen, gaf mooie stukken grond. De afwatering zal voor die tijd heel goed geweest zijn. 7 7 7: 7 - 0e Rëigersbergse polder was geknipt voor akkerbouw, hoe wel er vroeger ook wel boomweien waren met mooie rijen olmen 7,\- 7 7.77' 7 7-;.7; -7- - 7 - 7- De bedrijven waren aan de grote kant. 7 Het "Tiendenboekje" geeft een hele rij gewassen, als volgt: 7 ".7.- "•7 7 7 7 7' 77 7 WINTERZAAD. 777^,7 7/7 - 77 77 /V 77/7/7 7 De grote bedrijven verbouwden alien winterkoolzaadwaar van de opbrengsten liepen van 5-13 zakken per gemat, y (Opm.: De schrijver zou gaarne geïnformeerd worden over de gFotte van "een zak". Die was even verschillend als 7 de grootte van de RoeDe zak (of mud) had een gewicht van c25 kg tot c. 50 kg; vermoedelijk woog een zak 7 "zaad" rond de 25 kg.). 7 7 77 7 Eén boer verbouwde Zomerzaad én kreeg 13 zakken p. gem.. Tóen enkele jaren later de petroleum als "lampolie"., op de markt kwam, liep de teelt van Zaad terug: de raap olie gaf veel minder licht dan petroleum, die bovendien veel goedkoper was. De tienden liepen uiteen van 5,18 tot 10,36 p. gem. gerst. 7 /7 - 7 -/:;' 7 7.7 7 Uintèrgerst verbouwden ook énkele boeren, echter iets min- Wij raden aan: DOEN!

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 4