jaar geleden plaatsvond, de februariramp niet ontbreken. Voor de pauze wordt dan ook een film over de Ramp vertoond. In het tweede deel van het programma gaat Kees d'Angremond in op de schrijver A. den Doolaard, die tijdens de inundatie van Walcheren in 1944 op het eiland was. Den Doolaard deed in zijn boek Het verjaagde Water nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen tijdens de droogmaking. Tot slot vertelt Chiel Jacobusse over de gevolgen van de watersnoodramp 1953 voor natuur en landschap, zoals de aanleg van de deltadammen die een einde betekenden van de isolatie, waardoor planten- en diersoorten verschenen en verdwenen. De deelnamekosten voor de 17'' Historische Studiedag bedragen 12,50. U dient zich van tevoren schriftelijk op te geven bij het secreta riaat van de Werkgroep Historie en Archeologie. Dat kan door middel van een briefkaart met uw naam, adres en telefoonnummer per adres Zeeuws Archief, postbus 70, 4330 ab Middelburg onder vermelding van '17e Historische Studiedag', of per e-mail aan info@zeeuwsarchief.nl, eveneens met naam en adresgegevens. Tegelijkertijd dient het deelnamebedrag te worden overgemaakt op gironummer 3719924 ten name van de Werkgroep Historie en Archeologie te Vlissingen onder vermelding van '17e Historische Studiedag'. Degenen die hebben betaald, krijgen voor 31 oktober een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Aan de zaal worden geen kaarten verkocht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Werkgroep Historie en Archeologie, tel. (0118) 678800. Studiedag over Zeeland en de (zee)visserij Als onderdeel van het internationale symposium Fish, War and Politics, 1300-2003 dat van 1 t/m 3 oktober in Amsterdam en Middelburg plaatsvindt, wordt op donderdag 2 oktober 2003 een studiedag over de Zeeuwse visserijhistorie georganiseerd. De organisatie is in handen van zes samenwerkende instellingen: het Instituut voor Maritieme Historie (Den Haag), het Neder lands Scheepvaartmuseum Amsterdam, de North Atlantic Fisheries History Association (nafha), het Maritiem Museum Rotterdam, het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg). De (zee)visserij is in Zeeland lange tijd één van de belangrijkste bedrijfstakken geweest. Een groot deel van de beroepsbevolking was vanaf de vroege zestiende eeuw tot in de twintigste eeuw direct of indirect afhankelijk van het wel en wee van deze visserij. Toch betogen veel onderzoekers dat de Zeeuwse (zee)visserij al tijdens de Tachtig jarige Oorlog grotendeels verdween. Niets is minder waar. Daarom verdient de Zeeuwse visserijgeschiedenis een 'eigen' dag binnen het programma van het overigens Engelstalige symposium. Vijf deskundigen geven u aan de hand van recent onderzoek informatie over de Zeeuwse vissers, het materieel dat zij gebruikten, de omstandig heden waaronder zij hun brood verdienden en het bronnenmateriaal dat voor geïnteresseerden in Zeeuwse visserijhistorie beschikbaar is. Daarnaast kunt u genieten van historisch film materiaal. De lezingen zijn getiteld: Vissers in oorlogstijd. De Zeeuwse zeevisserij in de zestiende en zeven tiende eeuw door dr. A. P. van Vliet (Den Haag); De Vlaamse visserij in relatie met de Zeeuwse visserij door dr. J. Parmentier (Gent); Zeeuwse bronnen voor visserijgeschiedenis door drs. A.C. Meijer (Middelburg); Visvijvers voor histo rici. Bronnen voor visserijhistorisch onderzoek in Nederland door dr. J.P. van de Voort (Vlaardingen) en mw. A. Poldervaart (Vlaardingen); Zeeuwse vissersverhalen door Kees Slager (Tholen). De studiedag wordt gehouden in het auditorium van de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, te Middelburg. Na afloop mengen de deelnemers van de Engelstalige sessies zich met die van deze studiedag tijdens de ontvangst en rondleiding op het Zeeuws Archief te Middelburg. Natuurlijk bent u van harte welkom de internationale sessies op 1 en 3 oktober bij te wonen. Voor meer informatie zie: www.historie.marine.nl. De kosten voor de studiedag Zeeuwse visserijhistorie bedragen 35 per persoon. Het verschuldigde bedrag dient u voor 12 september 2003 over te maken op banknummer 644512881, t.n.v. Maritiem Museum Rotterdam, onder vermelding van 'Studiedag 2003'. Na betaling ontvangt u tijdig een bevestiging en het definitieve programma. Er is slechts ruimte voor honderd deelnemers. Inschrijving geschiedt in volgorde van betaling. Voor meer informatie: telefoon (070) 316 28 53 (mw. H.P. Bonte of dr. A.P. van Vliet) of e-mail marhissec@marstaf.navy.dnet.mindef.nl. 120 Mededelingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2003 | | pagina 46