mttwM Literatuur Bartels, M. Steden in Scherven. 2. Catalogus. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel 1250 -1900]/Cities in Sherds. 2. Catalogue. Finds from cesspits in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900), Zwolle/Amersfoort 1999. Bruin, M.P. de. Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900, Middelburg 1994. Consemulder, J., en G.-J. Liek. Een natuurlijke opwaardering. Beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde, Middelburg 2002 (Rapport rikz/2002.055). Goldschmitz, L. e.a. 'Catalogus van keramiek en glas'. In: E. Vreenegoor en J. Kuipers (red.), Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys', Abcoude/Amersfoort 1996, 60-75. Goldschmitz, L. 'Valkenisse, een verdronken dorp in de Westerschelde'. Westerheem 50 (2001) 277-85. Groeneweg, G. 'Het "spinpotje" uit Hoeven: tijd voor een nieuwe visie'. Westerheem 48 (1999) 121-130. Grijpink, P.M. Register op de parochieën, altaren, vicarieën en de bedienaers zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utreehtschen Dom, l (Quattuor Officia Flandriae, Wallacria, Scaldia, Zuidbevelandia), Amsterdam 1914. Hoek, C. 'Schiedam, een historisch-archeologisch onderzoek'. Holland 7 (1975) 513-560. Klerk, A.P. de. 'Dorpen in soorten'. In: K. Bos, J. van Damme en A. de Klerk (red.), Dorpen in Zeeland, Middelburg 1991, 69-80. Klerk, A.P. de. 'Het kerkhof. In: K. Bos, J. van Damme en A. de Klerk (red.), Dorpen in Zeeland, Middelburg 1991, 104-11. Kraker, A.M.J. de. 'De vergeten opgraving naar het verdronken dorp Aendijcke'. Zeeland 13/1 (maart 2004) 12-18. Kuipers J. (red.). 'Verdronken dorpen in Zeeland'. Zeeuws Erfgoed 4 (december 2002), special 3. Kuipers, J.J.B., en R.M. van Dierendonck. 'De Zeeuwse ver dronken dorpen en hun monument'. In: Zeelandboek zl-5, Middelburg 2001, 185-201. Kuipers, J.J.B., en R.M. van Dierendonck. 'Monument voor Zeeuwse verdronken dorpen', Archeologie Magazine 3 (juni/juli 2002) 70-5. Nagtglas, F. Zelandia lllustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschie denis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, ii, Middelburg 1880. Slager, K. De ramp. Een reconstructie, Goes 1992. Uil, H. Sint Philipsland: eiland in de Zeeuwse delta 1487-1987, Sint Philipsland 1987. Zuurdeeg, J.P.B. Zuudwest. Sint-Philipsland. Land van wind en water, Tholen 1998. Noten 1 Voor hun medewerking aan het onderzoek wil ik de volgende personen bedanken: mevrouw J.E. Verwijs- Reijngoudt en de heren F. den Braber, LJ. van der Gouwe, J. Kempeneers en A. Moerland (allen Sint-Philipsland). Dank ben ik ook verschuldigd aan mevrouw L.C.J. Goldschmitz-Wielinga (awn/scez) voor het vervaardigen van de tekeningen van de voorwerpen, mevr. D. de Koning-Kastelijn (awn/scez) voor het aanreiken van enkele gegevens, R. de Nennie (scez) voor de digitale bewerking van de afbeeldingen en P. Bitter (Alkmaar) en S. Ostkamp (Amsterdam) voor hulp en informatie t.b.v. de opname van het aardewerk in het Deventer systeem. 2 Voor recente overzichten zie Kuipers en Van Dierendonck 2001, Kuipers en Van Dierendonck 2002 en Kuipers. 3 Kuipers en Van Dierendonck 2002, 70; Kuipers, 1. 4 Zie noot 2. 5 De verzameling van de gegevens en de samenstelling van de kaart is van de hand van L.C.J. Goldschmitz-Wielinga: Kuipers en Van Dierendonck 2001, 186-187; Kuipers, 4-5. 6 Kuipers en Van Dierendonck 2001, 199-200. Een recent overzicht van het onderzoek is weergegeven in Goldschmitz 2001. 7 Consemulder en Liek. 8 Zie De Kraker. 9 Uil, 9-11Zuurdeeg, 3-5. 10 Zuurdeeg, 4. 11 De naam wordt vermeld in het bedijkingsoctrooi, artikel 8: Zeeuws Archief (za), Verzameling Verheije van Citters 65e. 12 Vergelijk ook de naam van het iets eerder gestichte dorp Sint-Annaland. 13 Ecclesia S. Philippi: Grijpink, 'Scaldia', 73. De Bruin, 88; Uil, 133, noot 4; vergelijk Nagtglas, 381. 14 Zuurdeeg, 4. 15 Historische Atlas van Zeeland, 599. 16 Ook LJ. van der Gouwe bevestigt funderingen te hebben waargenomen bij de Mosseldam. 17 Voor de discussie over de functie van spinkruikjes: Groeneweg. 18 Hoek, 538-543, fig. 78-82. 19 Goldschmitz e.a. 20 za, Verzameling Verheije van Citters 65b. 21 De Klerk, 'kerkhof, 104-105. 22 De Klerk, 'dorpen', 71 -72. 23 ld., 72-75. 24 ld., 75, afbeelding. 25 Uil, 16. 26 Zuurdeeg, 10. 27 Slager. Op zoek naar Sinte Philipslandt 59

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 17