stijl aangelegd park. In 1797 was de toenmalige eigenaar door geldgebrek genoodzaakt Overduin te verkopen. Het werd opgekocht door twee grondspeculanten uit Middelburg. Twee jaar later boden zij Overduin weer te koop aan. Het herenhuis was inmiddels gesloopt. Van de gebouwen resteerden alleen het zestiende- eeuwse boerenhuis en de in de achttiende eeuw gebouwde Chinese koepel. In 1839 kocht De Jonge van Ellemeet de hofstede met bijbehorende gronden. Hij liet een geheel nieuw huis in neoclassicistische stijl bouwen. Het ontwerp van het huis en bijgebouwen kan gezien de stijl, en het feit dat Karei Georg Zocher (1796-1863) rond 1840 de ontwerpen voor vier buitenplaatsen bij Oostkapelle maakte, aan Zocher worden toegeschreven. Rond het nieuwe herenhuis werd een park in landschapstijl aan gelegd. De vijvers uit de achttiende eeuw werden met elkaar verbonden en vergraven tot één slingerende waterpartij. Voor het huis richtte men een, nog steeds bestaand, hertenkamp in. Of het park ook door Zocher is ontworpen, is onbekend. De Jonge, zeer gastvrij, ontving in de loop der jaren vele gasten, waaronder F. Nagtglas. Deze schreef: 'Dat buiten [Overduin] had hij [De Jonge] smaak vol en grootsch doen aanleggen en van iedere plek was met talent partij getrokken. Vóór het huis ligt een uitgestrekt hertenkamp, hier en daar schilderachtig door hoog geboomte omgrensd; lommerrijke, diepe lanen, enkele met een achter grond van hoog blinkende duinen. In de heldere kronkelende vijvers spiegelen zich, nevens de met nauwlettende zorg onderhouden bloemperken, een tal van zeldzame bomen en heesters. De schoon gelegen Oranjerie en de kweekkassen zijn ruim voorzien van merkwaardige planten'.'1 In een van de mooiste duinlanen liet De Jonge een schietbaan aanleggen nadat hij benoemd was tot majoor-commandant van het eerste bataljon der 'rustende-schutterij' in Zeeland. Door de inundatie van Walcheren in 1944 ging de gehele opgaande beplanting van Overduin verlo ren. Na de oorlog werd het park opnieuw inge plant waarbij de oorspronkelijke aanleg groten deels gehandhaafd bleef. Koning Willem m op Overduin Na het vertrek uit Veere werd de koning met zijn gevolg bij Oranjezon, dat deel uitmaakte van het kroondomein, opgewacht door De Jonge van Ellemeet die plaats nam in het rijtuig van de koning.12 Bij het weer in beweging zetten van de stoet werden te Oranjezon enige schoten gelost die op Overduin werden beantwoord. Nu wist men op Overduin dat de koning in aantocht was. De Jonge van Ellemeet had zowel landbouwers en arbeiders uit de omgeving als bewoners van omliggende buitenplaatsen en enige ingezetenen van Middelburg uitgenodigd. Mede door het prachtige lenteweer waren velen, waaronder Schütz, gekomen om van het schouwspel te genieten. Onder hoornmuziek van het tweede regiment infanterie stapte de koning uit en werd door de gastvrouw begroet en het huis binnen geleid. In de met bloemen versierde vestibule stond een buste van de koning opgesteld, omringd met allerlei gedenkstukken zoals de bijna nog voltallige wapenuitrusting die de gastheer gedragen had als lid van de compagnie vrijwilliger-jagers van de Utrechtse Universiteit. In de biljartkamer lagen de fraaiste tekeningen uit de verzameling van De Jonge van Ellemeet uitgestald. Na het beëindigen van het dejeuner, waarbij de commissaris van de koning met zijn echtgenote ook aanwezig was, stond een wandeling door het park op het programma. Allereerst bezocht men de orangerie waar de koffie werd gebruikt. Daarna liep men langs de vijver naar de ver schillende plantenkassen waar de koning met belangstelling de beroemde verzameling agaven en cactussen bekeek. Van hier begaf de stoet zich naar het met vlaggen versierde boerenerf waar het boerenbedrijf werd bezichtigd. De aanwezige landlieden konden daar met hun gezinnen een overvloedige maaltijd van bier, brood, kaas en ham gebruiken. Voor de 'aanzienlijke gasten' werd in een tent champagne en wijn geschonken. Tijdens de rondgang door het park wisselde de koning met verschillende lieden enige woorden. De tijd vloog en voordat men het wist, was het voor de koning tijd om via Domburg naar Middelburg terug te rijden. Besluit Veel jubelende woorden zijn over het bezoek van de koning aan Zeeland in de officiële bronnen geschreven. Dat het niet allemaal vlekkeloos verliep moge blijken uit het volgende citaat uit het dagboek van Nagtglas: 'Een schier onafge broken reeks van dinées, dejeunées en soirées (waarvoor de burgemeesters kommandeur, officier Genootschapsverzamelingen 73

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 31