het gemeentearchief van Goes. Frank de Klerk verzorgde de beeldredactie en heeft het boek voorzien van fraai en dikwijls verrassend illustratiemateriaal, dat grotendeels in kleur is gereproduceerd. Dekker heeft zich wel eens laten ontvallen dat hij liever dan mediëvist historicus van de reformato rische kerken was geworden. Op dat terrein heeft hij ook zijn sporen nagelaten, getuige onder meer zijn publicaties over dominee Budding en zijn kring. Maar gelukkig is hij toch nog eens tot zijn oude stiel teruggekeerd. Het resultaat mag er wezen. Ad Beenhakker Robbert Jan Swiers, 'Een gulle klassikale lach is niet misplaatst', Geschiedenis van het christelijk voortgezet onderwijs op Walcheren, 1864-2004. Vlissingen/Middelburg, Den Boer/de Ruiter, 2004. 232 blz., geïllustreerd. ISBN 90-74576-46-X. Prijs: 39,90 Swiers heeft in dit, overigens prachtige en voor een schappelijke (gesubsidieerde?) prijs uitgevoerde, boek de ontstaansgeschiedenis van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren proberen op te tekenen. Hij neemt daartoe echter een wel erg lange aanloop. Ondanks het feit dat hij de oprichting van de Christelijke School in de Middelburgse Bogardstraat als het begin van het christelijk voortgezet onderwijs in Walcheren beschouwt, begint het boek met een historisch overzicht van Nederland sinds de komst van de Franse bezetter. De nationale ontwikkelingen op onderwijsgebied hebben uiteraard hun stempel gedrukt op de ontwikkelingen van het onderwijs in Zeeland en dus ook op dat in Walcheren. Maar dit alles maakt het boek erg wijdlopig, bij tijd en wijle saai en op punten niet gericht op het uiteindelijke doel: halverwege het boek ga je je toch afvragen of je ooit nog bij het ont staan van de csw terecht zult komen. Natuurlijk heeft ook de economische en sociale ontwikke ling van Walcheren en de rest van Zeeland te maken met de educatieve ontwikkeling van de regio, maar een beschrijving van de 'Actiegroep Oosterschelde Open' in een paragraaf over groei van het aantal scholen in Zeeland (blz. 120 en 121) lijkt wat vergezocht, temeer daar er geen duidelijk verband wordt gelegd tussen het eerste en het laatste onderwerp. In de eerste honderd bladzijden van het boek komt hoofdzakelijk de geschiedenis van de Middel burgse scholen aan de orde. Hoewel ook twee Vlissingse scholen uiteindelijk in de csw opgingen krijgt het onderwijs in deze stad slechts acht bladzijden toebedeeld. Was onderwijs in Vlissingen minder belangrijk? Of kwamen scholen in Middelburg via een veel moeilijker proces tot stand? 82 Boekbesprekingen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 40