In de sectie van het boek handelend over de periode na 1945 wordt nogal eens teruggegrepen op de historie van voor die periode. Het ontstaan van de Christelijke hbs in Middelburg en de Landbouwhuishoudschool de Waaijenburg worden niet behandeld in hun chronologische context. Dit suggereert dat deze onderwerpen minder belangrijk worden gevonden door de schrijver, maar of dat de reden is, is niet duidelijk. Behalve wijdlopig is het boek daardoor tevens rommelig. Als men een chronologische indeling volgt, dient men die ook vast te houden. In het boek komen soms eigenaardige taalconstruc ties voor. 'De school was inmiddels te klein voor de bovenverdieping en kreeg er de begane grond bij' (blz. 66). Bedoeld is waarschijnlijk het tegenovergestelde. Ook de titel van het boek is in eerste instantie raadselachtig, totdat de lezer er op bladzijde 88 achter komt, dat deze is ontleend aan de zogenaamde 'maatregelen van orde' van de Middelburgse Burgerschool. De vraag dringt zich op voor wie dit boek eigenlijk is geschreven. Leerlingen en oud-leerlingen van de behandelde scholen, die naar het boek grijpen om nostalgische redenen, komen van de koude kermis thuis: Het is beslist geen jubileumuitgave met foto's en anekdotes van weleer. Lezers die de achtergronden van de fusie van de scholen tot wat uiteindelijk in 1995 de csw werd willen nagaan, zullen wel enige informatie vinden, maar deze blijft toch over het algemeen summier of oppervlakkig. Enkel de bestuurlijke debatten m.b.t. het uiteindelijke toetreden van de Klarenbeek-lts worden inhoudelijk beschreven. Is er elders indertijd zo slecht genotuleerd? Jammer, dat zo'n prachtig uitgevoerd werk door de hierboven genoemde onvolkomenheden waar schijnlijk niet de aandacht zal krijgen die het behandelde onderwerp verdient. A.H.L. Huiskes Katie Heyning en Gerrit van Herwijnen (redactie), 'Om prijs en plaats'. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003. Middelburg, Stichting Zeeuwse Katernen, 2004 (Grote Zeeuwse Katernen deel 3). 207 blz., geïllustreerd in kleur, uitgebreid gedocumenteerd. ISBN 90-74517-129. Prijs: 29,95. 'en plaats' staat er op de voorzijde van het omslag van het boek, dat bij het 225-jarig bestaan van de Middelburgse Teeken Akademie is verschenen. De rest van de titel: 'Om prijs' blijkt op de achterkant te staan. Dat is raar. Bij je eigen huis zetje toch ook niet de helft van je naam op de achterdeur en de andere helft op je voordeur? Als we het huis binnentreden, blijkt het binnen best mee te vallen: het is heel overzichtelijk inge deeld. Achter in het huis bevindt zich de keuken in de vorm van een uitgebreide documentatie: volledige lijsten van leraren en leerlingen, literatuuroverzicht en index van persoonsnamen. Midden in het huis is er een alkoof of verborgen kamer: een facsimile-uitgave van een verzameling tekeningen van Johannes Jacobus Lievense uit omstreeks 1830, compleet met portefeuille (die overigens niet bij deze verzameling hoort en uit 1844 dateert; hier wordt de lezer een beetje gefopt). Dit is het meest verrassende deel van het boek. Het kloeke boekwerk behandelt de geschiedenis van de tekenacademie van de oprichting tot op heden. Vooral in de periode van 1778 tot 1867 heeft het instituut een belangrijke rol gespeeld in het Middelburgse sociale leven. De teken academie was net als het Zeeuws Genootschap en het Natuurkundig Genootschap (die ook allebei nog bestaan) een typisch product van de Verlichting. De bedoeling was om de wereld te verbeteren door het verbreiden van kennis bij de burgerij. Wijnand Mijnhardt zet in een boeiend betoog uiteen, dat de academie daarin zeer vooruitstrevend te werk ging. Voor het eerst in de geschiedenis was het onderwijs zowel bestemd voor de gegoede elite als voor de ambachtelijke burgerij. Hiertoe werd ook onderwijs gegeven in het bouwkundig tekenen. De academie heeft Boekbesprekingen 83

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2004 | | pagina 41