Oude relaties. West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld in de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd (1) g I III Ti l Arco Willeboordse is medewerker cultuur bij de gemeente Sluis. Weinig kwesties worden momenteel zoveel bedis cussieerd en roepen zoveel emoties op als de verhouding tussen de 'westers-christelijke' en de 'oosters-islamitische' cultuur. De discussies zijn terecht en de emoties (vaak) begrijpelijk, want het gaat in de verhouding tussen de beide culturen om weinig minder dan de identiteit en inrichting van onze samenleving. Hoe zien wij elkaar en hoe gaan wij met elkaar om zijn daarbij twee centrale vragen. Beide vragen gaan ver terug in de tijd en een gezonde discussie kan dan ook alleen gevoerd worden indien enig inzicht bestaat in de manier waarop de onderlinge contacten, verhoudingen en opvattingen ontstaan zijn en zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben. Dat inzicht dient in de eerste plaats te komen van geschied schrijvers. Zij zijn in staat om verklaringen te geven over hoe westerlingen/christenen en moslims elkaar hebben ontmoet, hoe zij in de loop van de tijd over elkaar zijn gaan denken en hoe zij zich ten opzichte van elkaar zijn gaan gedragen. Historici kunnen daarom node gemist worden in een debat waarin historisch inzicht een bepalende rol speelt (een debat dat alleen al om die reden niet mag worden overgelaten aan politici, journalisten of colum nisten). Tegelijkertijd mag het onderwerp van het debat zich niet beperken tot de ander of de andere cultuur. Zelfdefiniëring en zelfreflectie, dat wat wij 'eigen' vinden aan onze (overigens altijd veranderde en voortdurend veranderende) cultuur, dient daar eveneens deel van uit te maken. Door het duiden van ontwikkelingen, het geven van verklaringen, het wijzen op het gevaar voor of het bestaan van foutieve histo rische veronderstellingen, vooroordelen en mythes kan de geschiedschrijving als weinig andere disciplines een bijdrage leveren aan het rationeel en zuiver houden van de maatschap pelijke discussie. Nogal eenzijdig domineert daariri tegenwoordig vooral het verschil, de afstand, dat wat beide culturen scheidt. Echter: weliswaar hebben het westen en de islam ieder een gescheiden ont wikkeling gehad, daarnaast was er altijd een grote mate van onderling contact, van inter actie en wederzijdse beïnvloeding. Hieronder en in een volgend tweede deel wordt een globale schets gegeven van enkele van die westers-islamitische contacten. De schets is begrensd tot een geografisch klein gebied en tot een duidelijk afgeperkte periode. Het gebied is West-Zeeuws-Vlaanderen, de periode de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (tot einde achttiende eeuw). Anders dan doorgaans wordt aangenomen, blijken de betrekkingen tussen West-Zeeuws-Vlaanderen en de Turks-Arabische wereld, tussen West-Zeeuws-Vlamingen en moslims, ouder, talrijker en - in ieder geval voor laatstgenoemde periode - over het alge meen welwillender dan vermoed. We kunnen dan ook met recht spreken van oude relaties. Lage-Landers en islamieten De eerste contacten tussen Lage-Landers (vooral pelgrims en kruisvaarders) en islamieten dateren uit de Middeleeuwen en vonden plaats in Spanje, het Heilige Land en de Levant (Syrië/Libanon, Noord-Egypte). Later, in de zestiende, zeventien de en achttiende eeuw, verbreedde het contact- gebied zich van Afrika in het westen tot Indië in het oosten en hadden de ontmoetingen vooral een politiek en commercieel karakter. Het initia tief in deze periode lag bijna uitsluitend bij de westerlingen. Nederlanders waren frequent te vinden in islamitisch Noord- en West-Afrika, in Turkije, de Perzische Golf, Moghul-lndia en Indië. Slechts sporadisch echter horen we van bezoeken van islamieten aan de Nederlanden. Zoals gezegd richten we ons op een klein gebied en een kleine bevolkingsgroep in de Lage Landen: West-Zeeuws-Vlaanderen en zijn inwoners. Over ontmoetingen en contacten tussen West-Zeeuws- Vlamingen en moslims zijn we vanwege het wei nig overvloedige bronnenmateriaal niet zo goed ingelicht. Hieronder en in het tweede deel geven we een inventariserend en bijgevolg onvermijde lijk enigszins anekdotisch overzicht.' Oude relaties 81

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2005 | | pagina 3