Tijdschriftenbank Zeeland

HomeColofon

Colofon

Gebruiksvoorwaarden Tijdschriften
Digitalisering van de Zeeuwse tijdschriften door ZB Bibliotheek van Zeeland (hierna te noemen ZB) en de meewerkende tijdschriftenuitgevers heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot de bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse en het Zeeuwse erfgoed. ZB heeft van de uitgevers toestemming verkregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met ZB en/of de uitgever.
Voor zover tijdschriften uit de catalogus van ZB geen deel uitmaken van Tijdschriftenbank Zeeland kunt u deze fysiek of digitaal via een intranet binnen ZB en alle Openbare Bibliotheken in Nederland raadplegen.

Wat mag u doen met de tijdschriften?
Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de tijdschriften (artikelen, foto's, gehele tijdschriftafleveringen en dergelijke) mag u deze alleen gebruiken voor privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie of print voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn, met vermelding van de originele bron (zie disclaimer), de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.

Voor ieder ander gebruik (zoals niet-commerciële verspreiding, al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele tijdschriften) en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie disclaimer). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit de tijdschriftendatabank en digitaal.zeeuwsebibliotheek.nl.

digitaal.dezb.nl is een publicatie van ZB, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de tijdschriftendatabank en de website als geheel komen toe aan ZB. Daarnaast kunnen er nog rechten rusten op de tijdschriften zelf en op de individuele bijdragen erin (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de individuele (freelance-)rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden en/of bij uitgevers tot 70 jaar na publicatie (zie ook onze Disclaimer).

Voor ieder ander gebruik dan deze gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel ZB (via info@dezb.nl) als van de betreffende individuele rechthebbende en/of uitgever.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de uitgevers sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van ZB en de uitgevers is ontstaan.

ZB en de uitgevers hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van de Tijdschriftenbank Zeeland te schenden. Meent u echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van de Tijdschriftenbank of op andere wijze rechthebbende te zijn op door ZB, rechthebbenden of uitgevers geclaimde rechten, dan kunt u zich melden bij deze rechtspersonen.