Tijdschriftenbank Zeeland

HomeDisclaimer

Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN
DE GEBRUIKER VERKLAART ONDERSTAANDE TEKST GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN EN AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN TIJDSCHRIFTENBANK ZEELAND.
DE GEBRUIKER VERKLAART UITDRUKKELIJK ZELF VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR HERGEBRUIK VAN MATERIAAL UIT DEZE DATABANK, ZOALS BEDOELD IN DE AUTEURSWET.
BIJ GEBRUIK VAN ILLUSTRATIES CONFORMEERT DE GEBRUIKER ZICH AAN DE EIS TOT CORRECTE BRONVERMELDING (ZIE HIERONDER) EN DIENT TE ALLEN TIJDE TOESTEMMING TE WORDEN GEVRAAGD.

Auteursrechten:
Deze website is een publicatie van:
-ZB Bibliotheek van Zeeland
-Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
-Stichting Zeeuws Tijdschrift
-Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten, Hulst
-Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring Walcheren
-Werkgroep Ballustrada, Terneuzen
-Natuurbeschermingsvereniging ‘t Duumpje, West-Zeeuws-Vlaanderen
-Heemkundige Kring de Bevelanden
-Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, Zierikzee
-Stichting het Zeeuwse Landschap
-Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee ‘de Motte’
-Waterschap Scheldestromen
-Vereniging vrienden van het stedelijk Museum Vlissingen
-Heemkundige Kring de Bevelanden
-Natuur- en vogelwacht Schouwen-Duiveland
-Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut
-Stichting Oude Zeeuwse kerken
-Vereniging Zeeuwse Milieufederatie
-Recreatiegemeenschap Veerse Meer
-Stichting Natuur en Recreatie-informatie
-Stichting Zeelandboek
-Stichting Zuudwest 7
-Ramon de Nennie (Decreet)
-Spaarnestad Photo (Ons Zeeland / Panorama - Ons Zeeland, 1931-1941)

De Auteurswet en de Databankwet zijn op http://digitaal.dezb.nl/tijdschriftenbankzeeland van toepassing.

Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan de eerdergenoemden instellingen en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen afbeeldingen en teksten.

Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder de toestemming van ZB Bibliotheek van Zeeland en de overige rechthebbenden.

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs. In alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.
Gebruik van Tijdschriftenbank Zeeland als historische bron voor publicaties moet in annotatie en bij bronnenweergave aldus worden aangegeven door de gebruiker:

ZB Tijdschriftenbank Zeeland,
naam tijdschrift, jaargang/nr (jaar van uitgave) pagina nrs.

Bij gebruik van illustraties dient bovenvermelde bronnenverantwoording onder elke afbeelding te worden opgenomen of in een op te nemen lijst met gebruikte illustraties, waarbij deze per foto en pagina verantwoord zijn.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende gemeenten de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

1 Doel
Digitalisering van de Zeeuwse periodieken en tijdschriften door ZB Bibliotheek van Zeeland (hierna te noemen ZB) en de deelnemende stichtingen, verenigingen en uitgevers heeft tot doel zoveel mogelijk mensen toegang te verlenen tot wetenschappelijke en literaire bronnen van hun eigen verleden. Het sluit nauw aan bij de maatschappelijke taak van culturele instellingen tot het bewaren, conserveren en beschikbaar stellen van het Nederlandse erfgoed en in regionale context, het Zeeuwse erfgoed.(wetenschappelijke) Tijdschriften en jaarboeken vormen een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar het functioneren van de politiek en de economie, opvattingen over kunst, literatuur en wetenschap, maar ook het gebruik van de Nederlandse en Zeeuwse taal en volkskunde. Daarnaast zijn tijdschriften voor een wetenschappelijk en breed geïnteresseerd publiek van belang (Artikel 15h Auteurswet). Door de beperkte digitale ontsluiting van de artikelen binnen de tijdschriften is de inhoud ervan slecht toegankelijk voor een breed publiek en zelfs voor wetenschappers vaak niet integraal bekend. Digitalisering maakt nu vanwege de preserveringsexceptie brede toegang mogelijk en zorgt er bovendien voor dat de tijdschriften op trefwoord én artikelniveau doorzoekbaar worden (Artikel 16n Auteurswet).

2 Auteurswet
De auteurswet vormt het juridisch kader –wat wel en niet is toegestaan– voor het digitaliseren van aanwezig bibibliotheekmateriaal. In de Auteurswet worden voor bibliotheken bepaalde uitzonderingen gemaakt op de gangbare regels voor kopiëren (dus ook elektronische kopieën) en het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde informatie.

3 Disclaimer
Voor zover er nog auteursrecht op tijdschriften of artikelen rust, heeft ZB toestemming van de rechthebbenden gekregen om tijdschriften en artikelen op internet beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat u zich als gebruiker houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan.
ZB stelt de tijdschriften beschikbaar als wetenschappelijke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft ZB uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient ZB het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZB en de rechthebbenden/uitgevers sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die als gevolg van opzettelijk wangedrag van u is ontstaan. ZB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de tijdschriften en ondersteunt deze inhoud uitdrukkelijk ook op geen enkele wijze. ZB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de tijdschriften, de Tijdschriftenbank Zeeland en deze website.

4 Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met de kranten?
Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de tijdschriften (artikelen, foto's, tijdschriftnummers en dergelijke), mag u deze alleen gebruiken voor uw eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, niet op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn - met bronvermelding - de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan.
Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding - al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele tijdschriften - en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie, heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit onze omvangrijke tijdschriftenbank.
N.b. Rechthebbenden speuren actief naar ongeautoriseerd gebruik.

Verder is het niet toegestaan om tijdschriften(delen), het ZB-beeldmerk of het logo van andere deelnemende tijdschriften en verenigingen te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee ZB en/of de andere rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.
Gebruik van Tijdschriftenbank Zeeland als historische bron voor publicaties moet in annotatie en bij bronnenweergave aldus worden aangegeven door de gebruiker:

ZB Tijdschriftenbank Zeeland,
naam tijdschrift, jaargang/nummer (jaar van uitgave) paginanummer(s).

In het geval auteur, artikel of beide bekend zijn wordt dit weergegeven voorafgaand aan de vermelding van het tijdschrift. Bijvoorbeeld:

ZB Tijdschriftenbank Zeeland; P.J. Meertens, ‘Multatuli in Zeeland’, in:
Zeeuws Tijdschrift 15/1 (1965) 2-13.

Bij gebruik van illustraties dient bovenvermelde bronnenverantwoording onder elke afbeelding te worden opgenomen of in een op te nemen lijst met gebruikte illustraties, waarbij deze per foto en pagina verantwoord zijn.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen ZB en de deelnemende rechthebbenden en uitgevers de content aanbieden. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan

5 Rechthebbenden
De Tijdschriftenbank is een publicatie van ZB, waarop de Auteurswet en de Databankenwet van toepassing zijn; alle rechten op de databank als geheel en op de website komen toe aan ZB. Daarnaast rusten er rechten op de tijdschriften zelf en op de individuele bijdragen erin (artikelen, foto's, illustraties e.d.). Die berusten bij de uitgevers tot 70 jaar na eerste publicatie en/of bij de individuele (freelance-) rechthebbenden tot 70 jaar na hun overlijden.

Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel ZB als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende.
ZB heeft deze tijdschriftendatabank kunnen realiseren dankzij medewerking van diverse stichtingen, verenigingen, rechthebbenden en uitgevers, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten.

De databank bevat tijdschriften van 1769 tot en met circa twee tot vijf jaar terug vanaf heden en is het resultaat van een grootschalig digitaliseringsproject van ZB. Zeeuwse tijdschriften die aanwezig zijn in de catalogus van de Zeeuwse Bbiliotheek, maar die niet aanwezig zijn binnen deze databank kunnen fysiek of digitaal via een intranet binnen de ZB worden geraadpleegd. Deze databank werd gefinancierd door ZB met medewerking voor de inhoud van alle verenigingen, stichtingen, rechthebbenden en uitgevers.

6 Contact
Vragen of opmerkingen over onze krantendatabank kunt u mailen aan info@dezb.nl. We sturen u dan op korte termijn onze reactie. ZB heeft van de uitgevers toestemming gekregen om dit erfgoed op internet toegankelijk te maken voor niet-commercieel gebruik.
ZB en de rechthebbenden hebben alle moeite gedaan geen rechten op de inhoud van Tijdschriftenbank Zeeland te schenden. Meent u echter benadeeld te zijn, inkomsten te zijn misgelopen door het aanbieden van Tijdschriftenbank Zeeland of op andere wijze rechthebbende te zijn op door ZB, deelnemende rechthebbenden of uitgevers geclaimde rechten, dan kunt u zich melden bij deze rechtspersonen.

7 Disclaimer ZB
In die gevallen waarin deze disclaimer niet voorziet, wordt verwezen naar de disclaimer van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Middelburg, 1 december 2014