Terugblik op Open Monumentendag 2005 MONUMENTENWACHT Monumenten van religieus erfgoed 'Geloven in monumenten' ARCHEOLOGIEERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENING haar belangrijkste beschermde monumenten, archieven, bibliotheken en musea te voorzien van dit speciale herkenningsteken. In het verleden is er op ongeveer 10% van de beschermde rijksmonumenten een blauwwit schildje bevestigd. Door deze markering kan iedereen in geval van 'buitengewone omstandigheden' in één oogopslag vaststellen dat men hier te maken heeft met een object van bijzondere cultuurhistorische waarde. Monumenten met zo'n schildje zouden in geval van gewapend conflict speciaal ontzien moeten worden. Ook de hulpdiensten, zoals de brandweer, zullen in voorkomende gevallen volgens een vooropgezet reddingsplan zoveel mogelijk het monumentale karakter van het gebouw respecteren. Als u als bezitter geen schildje op de voorgevel heeft omdat u niet bent uitverkoren, wees dan gerust: u bevindt zich in gezelschap van ongeveer 45.750 andere rijksmonumenten die dit ook niet hebben. En toch zijn er eigenaren die dit niet kunnen verdragen. Ze gaan MONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN eigenhandig in de weer met een plaatje ijzer en de verfkwast. Minutieus wordt het fel begeerde kleinood gekopieerd en trots op de gevel aangebracht. Helaas zien we ook wel eens dat een eigenaar in zijn ijver niet de goede verhoudingen gebruikt of de kleurencombinatie verkeerd om gebruikt, het blauwe deel op het wit en andersom. Of het schild in geval van een gewapend conflict afdoende bescherming biedt, is maar de vraag. Of het een noodzaak is om het op de gevel te hebben is een andere vraag. Nee, het is voor de monumenten eigenaar uiteindelijk meer een ereteken van waardering voor zijn monument. Als het aanbrengen van het 'ereteken' een gevoel van trots teweegbrengt, zou hiermee dan ook het onderhoud gestimuleerd kunnen worden? In dat geval ben ik er voor om op alle monumenten een teken aan te brengen, zodat nog meer dan nu onderhoud uitgevoerd gaat worden. Wim Jakobsen, eerste monumentenwachter In het weekend van 10 en 11 september waren overal in het land, in circa 390 gemeenten, monumenten open gesteld en vonden allerlei activiteiten plaats. In Zeeland namen 12 van de 13 gemeenten actief deel aan de Open Monumentendag (OMD) en kon men ruim 350 (landelijk circa 4.300) monumenten ook eens van binnen bekijken. Naar schatting zijn er in het hele land ongeveer 900.000 mensen op de been geweest. Dit was mede te danken aan de goede weersomstandigheden maar het hangt zeker ook samen met de groeiende belangstelling voor het culturele erfgoed. Dit landelijke beeld was ook typerend voor Zeeland. Ook het thema - religieus erfgoed - droeg zeker een steentje bij aan deze hoge opkomst. Erfgoedliefhebbers hadden deze keer de gelegenheid om een synagoge, moskee, vrijmetselaarsloge of andere vormen van religieus erfgoed te bezichtigen en dat is op grote schaal gebeurd. Dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, eigenaren en beheerders van monumenten maar ook allen die hen hierbij steunden, onder andere de gemeentelijke comités, konden bezoekers het interieur van prachtig erfgoed bewonderen, maar daarnaast ook nog eens het achterliggende verhaal hierover beluisteren. Volgend jaar wordt in het weekend van 9 en 10 septem ber het 20-jarige bestaan van de Open Monumentendag gevierd. Het landelijke thema luidt dan ook heel toepasselijk Feest! Opening De Zeeuwse opening op 7 september in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes kan als zeer geslaagd worden beschouwd. Bij die gelegenheid werd het eerste exemplaar van de Pilot Historische kerken in Zeeland uitgereikt door gedeputeerde Harry van Waveren. Tevens vond er een discussie plaats over de herstemming of sloop van de historische kerken in Zeeland, die door teruggang van het kerkbezoek noodgedwongen naar een andere bestemming moeten uitkijken. Door de bijzondere geografische locatie van deze bouwwerken maar zeker ook door de plaats die ze vandaag de dag innemen in de beleving van de plaatselijke bevolking, vormen zij een belangrijk en onmisbaar (spiritueel en fysiek) onderdeel in het leven van alledag. Burgerlijke en kerkelijke gemeenten hebben beide in deze hun verantwoordelijkheid, en zullen mét elkaar moeten samenwerken om deze problemen, van herbestemming en dus behoud maar ook het kostbare onderhoud, op te lossen. Als symbolisch gebaar werd de opening van de OMD dan ook door Van Waveren ingeleid door het luiden van de noodklok. Op de volgende pagina's wordt uitgebreider op deze problema tiek in gegaan. Special, flyer en website Het programma van de Zeeuwse OMD was ook dit jaar weer als special gepubliceerd en meegestuurd met Zeeuws Erfgoed. De OMD-special was bovendien (samen met de flyer) vóór en tijdens de OMD op diverse plaatsen in Zeeland gratis verkrijgbaar. Op de website van de SCEZ kon men terecht voor meer actuele en gedetailleerde informatie over de opengestelde monumenten en de activiteiten op die dag. Men kon hier zoeken op alfabet en per gemeente. Kleurplaatwedstrijd en raadsel Gezien het grote succes vorig jaar, heeft de SCEZ ook dit jaar een kleurplaat laten vervaardigen en over heel Zeeland verspreid. Het aantal ingezonden kleurplaten (112) overtreft het aantal van voorgaande jaren. Zo zijn er reacties uit Duitsland, Vaassen (Limburg) en Eindhoven binnengekomen. Een deskundige jury zal zich buigen over de ingezonden kleurplaten en in de loop van november zullen de winnaars bekend zijn. In het volgende nummer van Zeeuws Erfgoed leest u meer hierover. Het raadsel op de www.scez. nl heeft twee goede reacties opgeleverd. De winnaars zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Bron landelijke gegevens: Stichting Open Monumentendag, Amsterdam Zeeuws Erfgoed 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 12