SCEZpresse (Door)start reizende tentoonstellingen 4 ARCHEOLOGIEERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Al enige jaren is in Nederland sprake van een verder gaande clustering van organisaties en taken op het gebied van het cultureel erfgoed. Deze ontwikkeling is vooral ingezet op provinciaal niveau. Zeeland was met de oprichting van de SCEZ in 2001 zelfs een van de trendsetters, samen met de provincies Zuid-Holland (Erfgoedhuis Zuid-Holland) en Drenthe (Drents Plateau). De situatie op dit moment is zo, dat in alle provincies wel een clustering van organisaties en taken op dit terrein is gerealiseerd of dat de plannen daartoe in uitvoering zijn. Daaruit spreekt een zekere ambitie. De provincies willen hun rol als vernieuwer, ontwikkelaar en verbindende kracht verder vorm geven, samen met de provinciale erfgoedhuizen. Een ambitie die recentelijk nog is verwoord in Kiezen in cultuurbeleid, een uitgave van het Interprovinciaal Overleg. Hierin wordt aangegeven hoe de provincies uitvoering geven aan hun taken met betrekking tot cultuureducatie, cultureel erfgoed, amateurkunst en bibliotheken. Provinciale ondersteuningsinstellingen als de SCEZ, maar ook de Zeeuwse Bibliotheek en Scoop hebben een belangrijke schakelfunctie tussen de landelijke ondersteuningsstructuur en de lokale instellingen. Interessant in dit kader is de beweging die op rijksniveau door staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan is ingezet. Haar intentie is om binnen enkele jaren te komen tot een landelijk erfgoedinstituut dat wordt belast met de uitvoering van de besteltaken. Het moet een samen- voeging worden van de bestaande erfgoedkoepels SNA (archeologie), DIVA (archieven), NCM (monumenten) en NMV (musea). Een dergelijk instituut zal zich heel goed kunnen ontwikkelen tot het natuurlijke, landelijke aanspreekpunt voor de provinciale erfgoedhuizen, die al langer integraal en sectorbreed werken. Grootste voordeel is dat voortvarender en efficiënter kan worden omgegaan met voor het erfgoed belangrijke thema's als automatise ring en digitalisering, educatie en publieksbereik en kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering. De SCEZ gaat ook in het nieuwe jaar 2006 verder met het werken aan 'Zicht op erfgoed', het motto dat voor de huidige beleidsperiode is gekozen. Een van de projecten waarmee de SCEZ hier vorm en inhoud aan wil geven is de productie van een gelijknamige semi-permanente tentoonstelling. Een prikkelende tentoonstelling, bedoeld voor een breed publiek die zich zicht geeft op wat cultureel erfgoed is en wat de betekenis daarvan is voor de Zeeuwse samenleving. Erfgoedorganisaties en een 'publiekspanel' zullen nadrukkelijk bij de ontwikkeling en uitvoering worden betrokken. Bestuur en medewerkers van de SCEZ wensen u tot slot een bijzonder voorspoedig 2006! Wim Scholten, directeur De Zeeuwse Boerderij van woonstalhuis tot damwandloods Als sluitstuk van het Jaar van de Boerderij (2003) werd door de Boerderijenstichting Zeeland en de SCEZ een reizende tentoonstelling ontwikkeld over de Zeeuwse boerderij. De tentoonstelling geeft een overzicht van vier perioden: van het begin van de jaartelling tot 1650, van 1650 tot 1900, van 1900 tot 1960 en na 1960. Daarin is de overgang te zien van boerderijen waar mens en dier onder één dak leefden (woonhuisstal met lemen wanden en rieten daken) naar een gescheiden stenen boerderij voor de bewoners en houten stal voor de dieren. Bij een Zeeuwse boerderij wordt vaak gedacht aan een klein stenen woonhuis met een grote, zwartgeteerde houten schuur en enkele bijgebouwtjes als een bakkeet. De tentoonstelling laat echter zien dat hierin tussen de diverse regio's sterke verschillen zijn. De tentoonstelling was in 2005 te zien in het Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland in Dreischor (maart-juni) en het Streeklandbouwmuseum Agrimuda in Sint-Anna ter Muiden (juli-september). In 2006 is de tentoonstelling onder meer te bezichtigen in het Streekmuseum Het Land van Axel (5 juli t/m 7 september). Belangstellende musea of andere instellingen die de tentoonstelling in 2006 of daarna in huis willen halen kunnen zich voor informatie wenden tot de SCEZ, Aad de Klerk, telefoon 0118-670874 of ap.de.klerk@scez.nl 40 jaar Zeelandbrug verleden en heden verbonden Op 15 december 1965 opende voormalig koningin Juliana de Oosterscheldebrug. De Zeelandbrug (zoals deze sinds 1967 heet) bestaat dit jaar dus veertig jaar. Ter gelegenheid daarvan is een reizende tentoonstelling samengesteld. Op nagebouwde brugpijlers wordt de toeschouwer aan de hand van foto's, documenten en voorwerpen een overzicht gegeven van de voorgeschiedenis en de bouw van de brug, van de openingsactiviteiten, van de werkers van toen en de gebruikers van nu. Er wordt een fraaie indruk gegeven van het rijke onderwaterleven rondom de brugpijlers en tevens is er aandacht voor de vele artistieke uitingen die de Zeelandbrug in veertig jaar tijd heeft opgeleverd. De tentoonstelling '40 jaar Zeelandbrug - verleden en heden verbonden' is een initiatief van de Provincie Zeeland, Directie Infrastructuur en Vervoer en werd samengesteld door de SCEZ in samenwerking met de afdeling Communicatie van de provincie. Na presentaties in het Stadhuismuseum in Zierikzee (oktober), Dorpshuis De Brug in Colijnsplaat (november) is de tentoonstelling nog van 1 t/m 23 december te zien in het Informatiecentrum van de Provincie Zeeland in Middelburg (open: maandag t/m vrijdag 9.30 tot 16.30 uur, Nieuwe Burg 42). De toegang is gratis. Zeelandbrug Zeeuws Erfgoed 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 3