in stad of dorp niet meer vanzelf spreken Genomineerd voor sloop: de RK Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk te Vlissingen (foto Ramon de Nennie). Ontkerkelijking De belangrijkste oorzaak is de ontkerkelij king. Dit proces is in Zeeland minder snel verlopen dan in de rest van het land en de mate van kerkelijkheid ligt hier nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde. Toch zullen er de komende periode in Zeeland meer kerken dan ooit aan de eredienst onttrokken worden. Het aantal kerkleden neemt af. Minder leden betekent ook minder inkomsten. Het relatief hoge geboortecijfer in de naoor logse jaren onder met name rooms-katholie- ken en gereformeerden heeft de ontkerkelij king in Zeeland lange tijd kunnen maskeren. Dat geldt ook voor de gewoontegelovigen waarmee vooral de rooms-katholieke kerk te maken heeft. De fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde en Lutherse kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland zal niet kunnen voorkomen dat ook veel protestantse kerken zullen moeten sluiten. Daar waar in sommige dorpen nog drie kerkgebouwen aanwezig zijn, kan in de nabije toekomst met één gebouw worden volstaan. Vitaliteit en draagvlak Naast de ontkerkelijking speelt ook de vitaliteit van de verschillende geloofsge meenschappen een rol. Deze vitaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de vrijwilligers. Deze zijn belangrijk voor Historische kerken zijn van belang voor het Zeeuwse landschap en voor de identi teit van dorpen en steden. Ze vormen van oudsher het hart van de samenleving. Maar de grootte van de kerkgebouwen verhoudt zich niet langer meer tot de grootte en de draagkracht van de kerkge meenschappen die er samenkomen. Sluiting van kerkgebouwen is dan ook onvermijdelijk geworden. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw zijn in Zeeland circa vijfentwintig historische kerken aan de eredienst onttrokken (van de 280, zie voorgaande artikel), maar dit aantal zal zeker nog flink gaan stijgen. Zeeuws Erfgoed 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 37