Herbestemming is een complex proces Bonte schilderingen door J. Colette uit 1950/1951 in de RK Sint-Petrus en Pauluskerk te Vogelwaarde-Boschkapelle. theek. Veel van dergelijke functies zijn in zijn er drie mogelijkheden: hergebruik, herbestemming of sloop. Hergebruik, waarbij de functie van ere dienst gehandhaafd blijft, is de beste oplossing, dan zijn er geen ingrijpende aanpassingen nodig. Hoewel het bij veel geloofsgemeenschappen heel gevoelig ligt, is het op zichzelf een goede oplossing. Vooral ook omdat diverse, veelal orthodox-christelijke en evangelische geloofs-gemeenschappen op zoek zijn naar een ruimte van samenkomst. Deze geloofsrichtingen hebben in tegenstelling tot de traditionele hoofd-stromingen niet te kampen met teruggang van het aantal het gelovigen, maar juist met enorme en voortdurende stijging. Herbestemming is een complex proces waarbij zowel de kerkelijke gemeente als de burgerlijke gemeente betrokken zijn. Het is belangrijk dat er de gezamenlijke wil is om het proces te doen slagen. Voor de kerkelijke gemeente is het van belang dat er een passende herbestemming wordt gevonden die recht doet aan de religieuze functie. Idealiter houdt het gebouw dan een gemeenschapsfunctie en krijgt het een bestemming in de sociaal-culturele hoek als museum, concertzaal of biblio- het verleden bedrijfseconomisch niet ver antwoord gebleken. De burgerlijke gemeente ziet graag ook een passende functie, maar dan het liefst één die haar niet opzadelt met voortdu rende verzoeken om subsidie om het gebouw in stand te houden. Het vestigen van woningen of commerciële functies is vanuit die optiek heel wat aantrekkelijker, maar minder gunstig voor de monumen tale waarde van een kerkgebouw. Dergelijke functies betekenen vaak een grote aantasting van het interieur en de ruimtelijkheid, tenzij het een kleine kerk betreft. In Zeeland zal het zeker in plattelands gebieden niet altijd makkelijk zijn tot een gewenste herbestemming te komen. Flexibiliteit met het bestemmingsplan is dan een belangrijke randvoorwaarde. Herbestemming valt te prefereren boven sloop. Met sloop verdwijnt er meer dan alleen een gebouw, met sloop wordt ook het hart uit de samenleving verwijderd. Sloop brengt ook vaak emotionele schade met zich mee. Tot op heden zijn in Zeeland vier kerken gesloopt. In alle gevallen heeft er voorafgaand aan de beslissing tot sloop geen cultuurhistorisch onderzoek plaatsgevonden en kon er dus ook geen goede afweging worden gemaakt. Kerken uit de wederopbouwperiode en andere kerken zonder monumentenstatus lopen het grootste gevaar, min of meer ongemerkt, onder de slopershamer te verdwijnen (zie ook artikel 'Sloop van kerken in Zeeland'). Tot slot De kerkelijke en de burgerlijke gemeente moeten meer met elkaar samenwerken. Momenteel opereren kerken veelal op eigen houtje en zijn gemeenten zich te weinig bewust van wat er bij de kerken speelt. Een betere communicatie en meer uitwisseling van informatie is voor de instandhouding van historische kerken zeer wenselijk. De gemeenten krijgen hierdoor de mogelijkheid om in hun beleid in te spelen op veranderingen in het kerkelijke landschap. Ook zal er bij de gemeenten meer begrip ontstaan voor de kwetsbaarheid van de instandhouding van kerken. Deze is namelijk te veel afhankelijk van een beperkt aantal vrijwilligers, die een (te) zware last op hun schouders moeten torsen. Overheden zouden, vanuit hun maatschap pelijke taak en verantwoordelijkheid, voor verlichting kunnen zorgen door bijvoorbeeld (centrale) ondersteuning te bieden. Zeeuws Erfgoed 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 39