an d *7 i 11| TpSjl Sloop van de Opstandingskerk te Wissenkerke, Noord-Beveland (bron: gemeente Noord-Beveland). rij W±M' Zoals in het hoofdartikel al is aangege ven, is sloop soms een logisch gevolg van een proces dat al veel eerder is begonnen (exploitatie-problemen, leeg stand). Het proces van verval kan te ver zijn voortgeschreden en de kosten voor restauratie dermate excessief, dat er geen ander alternatief meer is. Ook is het niet altijd mogelijk om na sluiting van een kerk een nieuwe, passende her bestemming te vinden. Soms gebeurt het dat sloop bij voorbaat gewenst is, een eigenaar is immers niet altijd bereid een nieuwe functie toe te laten en kan sloop prefereren boven herbestemming. Daarbij kunnen ook financiële motieven een rol spelen. Daarom is een goede communicatie met de eigenaar van een kerkgebouw van levensbelang voor het behoud ervan. Gemeenten zijn daarbij beducht voor mogelijke financiële consequenties; zeker bij rijksmonumenten bestaat de maat schappelijke verantwoordelijkheid deze monumenten voor het nageslacht te behouden. Wat te doen als de eigenaar/gebruiker het gebouw verlaat en er geen onderhoud meer aan wordt ver richt? Dan vindt een acute dreiging plaats van hetgeen volgens de wet is beschermd en dan is de gemeente aan zet. Herbestemming van een kerk valt vanuit verschillende invalshoeken te prefereren boven sloop. Naast de monumentale, cultuur-historische, bouwhistorische Het Engelse kerkje aan de Badhuisstraat in Vlissingen, gesloopt in 1964 (bron: internet). Zeeuws Erfgoed 16 waarde, is een kerk bijna altijd beeld bepalend voor een stad of dorp. Kerken zijn in hun verschijningsvorm veelal uniek en geven identiteit aan de plaats waar ze staan. Daarnaast is een besluit tot sloop vaak erg snel genomen, zonder dat men voldoende op de hoogte is van de cultuurhistorische waarde die het gebouw heeft en zonder een brede maatschappe lijke afweging. Niet in de laatste plaats is sloop van een kerk voor veel mensen een emotionele gebeurtenis, zeker als niet goed naar alternatieven is gezocht. Veel mensen, gelovig of niet, koesteren een band met een kerkgebouw of prefereren de esthetische en emotionele waarde ervan boven de eventuele aldaar geplande nieuwbouw. Ten slotte is sloop kapitaal vernietiging. Uit de enquête die ten behoeve van het onderzoek onder de Zeeuwse gemeenten is uitgezet, is gebleken dat er vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw in Zeeland vier kerken zijn gesloopt. De sloop van de Opstandingskerk uit 1890 in 1968 in Wissenkerke (Noord- Beveland) had als voornaamste oorzaak restauratieachter-standen. Op dezelfde plaats heeft men een geheel nieuwe kerk gebouwd, in combinatie met een dorps huis. De sloop werd achteraf betreurd en als onnodig gekwalificeerd. De drie ande re kerken die zijn gesloopt betreffen de Hervormde kerk aan de Lange Wolstraat te Sluis (gebouwd in 1950, gesloopt in 1995), de eveneens Hervormde

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 40