Onderzoek SCEZ naar historische kerken SWTOOTeCTOWWWKraWVi I De in 1995 gesloopte Hervormde kerk aan de Lange Wolstraat te Sluis (bron: gemeente Sluis). De in 1996gesloopte hervormde Johanneskerk, Vlissingen (bron: gemeente Vlissingen). Johanneskerk te Vlissingen (gebouwd in 1955, gesloopt in 1996) en het Engelse kerkje in Vlissingen (gebouwd 1914, gesloopt 1964). Genoemde kerken zijn allen direct gesloopt na onttrekking aan de eredienst, om plaats te maken voor nieuwbouw. Meer sloop in aantocht Uit dezelfde enquête bleek ook dat er momenteel acht kerken leegstaan, waarbij er vier op de nominatie staan om gesloopt te worden. Deze vier kerken zijn geen van allen rijksmonument en daarom vogelvrij. Daarnaast loopt de in 1910/11 gebouwde neoromaanse Onze Lieve Vrouwe Rozenkranskerk te Vlissingen ook kans gesloopt te worden. De kosten om dit kerkgebouw weer in goede staat te krijgen zijn dermate fors dat het bisdom toestemming heeft gegeven aan het parochie-bestuur om onderhandelingen te beginnen met projectontwikkelaars. Het is dan de bedoeling dat kerk en pastorie worden afgebroken, waarbij op een klein gedeelte van het perceel een nieuwe kerk zal verrijzen en op de rest appartementen. Een zeer kwetsbare categorie: wederopbouwkerken Hoewel sloop misschien niet altijd te voorkomen valt, moet er tenminste cultuur-historisch onderzoek naar de eventueel te slopen kerk worden verricht om te bepalen welke waarden vernietigd worden indien daadwerkelijk tot sloop zal worden overgegaan. Uit de enquête onder de gemeenten bleek dat momenteel maar naar een fractie van het aantal historische kerken bouwhistorisch of cultuur-historisch onderzoek is verricht. Met name bij kerken uit de wederop- bouw-periode (1940-1965/1970) is er weinig bekend over de cultuurhistorische waarde. Ook zijn kerken uit deze periode nog nooit geïnventariseerd en in afwach ting van een landelijk selectiebeleid zijn er ook nog geen wederopbouwkerken voorgedragen voor rijksbescherming. Het algehele gebrek aan kennis omtrent kerken uit deze periode weerspiegelt zich ook in het gebrek aan waardering voor deze jonge bouwkunst. Om deze redenen vormen de wederopbouwkerken binnen het religieuze erfgoed een zeer kwetsbare categorie. In Zeeland staan zo'n 280 kerken die als 'historisch' kunnen worden aangemerkt, kerkgebouwen gebouwd vóór 1970. Tussen deze kerken bestaan grote verschillen. Sommige zijn gebouwd in de middeleeuwen en andere nog maar vijftig jaar geleden. Sommige zijn protestants, andere katholiek, enkele hebben de status van rijksmonument en andere hebben deze status weer niet. Maar de kerken hebben een belangrijke karakteristiek gemeen: het zijn beeldbepalende gebouwen, die van oudsher het hart van de Zeeuwse samenleving vormen. Een kerk-gebouw uit de wederopbouwperiode (1940 1965/1970) kan immers evenzeer een centrale, beeldbepalende plek in een buurt, dorp of stad innemen als een kerk die er al een paar honderd jaar staat. Daarnaast hebben veel van deze kerken, ook de jongere, te kampen met problemen van diverse aard; veel van deze kerken dreigen door teruggang in het kerkbezoek of oplopende kosten voor instandhouding uit het stads- of dorpsbeeld te verdwijnen. Vanwege de zorg over deze bijzondere en belangwekkende categorie gebouwen heeft de Provincie Zeeland opdracht gegeven aan de SCEZ om: 1. De problemen in kaart te brengen ten aanzien van de instandhouding van historische kerkgebouwen in Zeeland; 2. Aanbevelingen te formuleren voor instandhouding, op basis waarvan de provincie samen met andere overheden en organisaties beleid kan formuleren. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee casussen, te weten de Hervormde kerk van Hoofdplaat en de rooms- katholieke dorpskerken in de gemeente Hulst. Toch is het onderzoek nadrukkelijk van toepassing op heel Zeeland. Naast deze twee casussen zijn immers ook alle gemeenten in Zeeland geënquêteerd en zijn meer dan dertig instanties geïnterviewd. De projectgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd werd geleid door de SCEZ. Daarnaast waren de Provincie Zeeland, de Monumentenwacht Zeeland, de Vereniging ZeeuwseGemeenten en de gemeente Hulst in de projectgroep vertegenwoordigd. Het Monumentenhuis Brabant is door SCEZ bij het onderzoek betrokken vanwege de ervaringen die zij hebben opgedaan bij een soortgelijk onderzoek in de provincie Noord-Brabant. Tijdens de provincialeopening van de Open Monumentendag op 7 september in Goes is het eerste exemplaar van de rapporta ge Historische kerken in Zeeland uitgereikt aan de vertegenwoor digers van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, respectievelijk deken Peter van Hecke en dominee Louis Wüllschleger. Op de pagina's monumentenzorg van dit nummer leest u meer over de uitkomsten van dit onderzoek. Zeeuws Erfgoed 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 41