jl Onderzoek en meldingen ARCHEOLOGIE ERFGOEDEDUCATIEGESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN Conservering door middel van waterberging Romeinse resten aan de Van Cittersweg, Arnemuiden Bij archeologisch vooronderzoek wegens de bouw van de nieuwe school 't Baken in Arnemuiden stelde ArcheoMedia de aanwezigheid van resten uit de Romeinse tijd op enige diepte onder het maaiveld vast. De sporen hebben vermoedelijk te maken met veenwinnings- activiteiten. In verband met de urgente voortgang van de bouw is een oplossing gezocht voor het behoud van de archeologische resten, met minimale verstoring van palenfundering en leidingen. Van belang was hierbij vooral dat het bestaande grondwaterpeil niet verder daalde door de bebouwing en verharding. De oplossing werd gevonden in de aanleg van een waterberging (Waterblock BV) met infiltratiesysteem ruim boven het archeologische niveau, onder het schoolplein tegen de voorgevel van de school. In de waterberging wordt het hemelwater van gebouw en schoolplein opgevangen en via de berging en een afvoerende drain langzaam weer aan de bodem afgegeven, zodat het grondwaterpeil gehandhaafd blijft en daarmee ook de conservering van de archeologische resten. Insigne Veere gedetermineerd In de eerste aflevering van Zeeuws Erfgoed van dit jaar kwam een pelgrimsinsigne aan de orde, gevonden door de heer H. Janse uit Koudekerke in stortgrond uit een rioleringssleuf in de Oudestraat te Veere. Verondersteld werd, dat het om het eerste bekende insigne van Sint Donaas kon gaan. Inmiddels zijn er nadere gegevens. Het object is zowel door de heer H.J.E. van Beuningen als door prof. dr. A.M. Koldeweij geïdentificeerd als een insigne van Sint-Servaas uit Maastricht. Wél betreft het voorzover bekend het eerst bekende exemplaar van dit type insigne van Sint-Servaas. Zeeuws-Vlaanderen Opmetingen Sint-Janskerk, Sluis Op 28 september zijn archeologische opmetingen verricht van grafzerken in de voormalige Sint-Janskerk te Sluis. De SCEZ voerde het veldonderzoek uit. De zerken waren eerder blootgelegd en schoongemaakt in het kader van een samenwerkingsproject van de Stadsraad Sluis, de gemeen te Sluis, de SCEZ, de AWN-afdeling Zeeland en studen ten van PABO 3 te Vlissingen. conserverende waterberging onder het toekomstige schoolplein van 't Baken aan de Van Cittersweg te Arnemuiden (foto Ruud van Ham, Waterblock BV). Schouwen-Duiveland Sporen van een boerderij bij Kerkwerve De heer C. Boot uit Zierikzee meldde de vondst van twee tonputten met aardewerkscherven in het buitengebied (Prunje) bij Kerkwerve. Het gebied werd ontgraven in het kader van natuurontwikkeling. Uit een archeologische inspectie door de SCEZ op 7 september bleek dat het aardewerk uit de zeventiende eeuw dateert en dat in de directe omgeving nog twee restanten van bakstenen funderingen van circa 8 en 6 meter lang en 1 meter breed aanwezig waren. Vermoedelijk hebben deze toebehoord aan een boerderij. Deze is waarschijnlijk op de kaart van Schouwen- Duiveland van D.W.C. en A. Hattinga uit 1752 weergegeven, op de plaats waar de vondsten zijn gedaan. In de eerste kadastrale legger van 1832 worden op die plaats alleen weilanden vermeld; de boerderij is dan al verdwenen. Het formaat van de rode en gele bakstenen x 15 x 8 cm) wijst op een datering in de middeleeuwen, maar waarschijnlijk betreft het hergebruikt bouw materiaal, want bij de funderingsresten zijn alleen zeventiende-eeuwse aardewerkscherven aangetroffen. Walcheren Bijzondere metaalvondsten Molenweg Zoutelande De familie Hoorens meldde bij de SCEZ de vondst van twee bijzondere metalen voorwerpen. Het oudste is een Romeinse munt, een antoninianus (dubbele denarius) van keizer Diocletianus. Deze munt is geslagen in het hui dige Kroatië, in de muntplaats Siscia, en dateert uit de jaren 289 of 290 na Chr. De munt wordt in de literatuur als zeldzaam omschreven. Hij is goed geconserveerd, mogelijk omdat hij nog een deel zilver (of tin?) bevat, maar dit kan alleen door nader onderzoek worden vastgesteld. De andere vondst betreft een muntgewicht voor een Karolus- goudgulden, afkomstig uit Antwerpen en te dateren in de eerste helft van de zestiende eeuw. De initialen LM zijn van een nog onbekende muntgewichtmaker. Voorzijde van het Antwerpse muntgewicht voor een Karol gulden uit Zoutelande. Voorzijde van de Romeinse munt uit Zoutelande, met de afbeelding van keizer Diocletianus met stralenkrans. Zeeuws Erfgoed 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 4