Project Waardering Terreinen van Archeologische Betekenis voor de Archeologische Monumentenkaart Zeeland [AMK Zeeland] Archeologisch spreekuur en vondstmeldingen ARC HE O LO GIEerfgoededucatiegeschiedbeoefeningmonumentenwachtmonumentenzorgmuseastreektalen De zerken verkeerden in slechte staat. De meeste waren in diverse stukken gebroken sinds de opgravingen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in 1948/1949. In totaal zijn 59 zerken blootgelegd en ingetekend. Eén daarvan bevindt zich direct buiten de kerkmuur, aan de noordzijde van de kerk. Van de best bewaarde afbeeldingen en teksten zijn foto's gemaakt. De zerken dateren uit de vijftiende tot en met de zeventiende eeuw. De grafstenen zullen nog worden beschreven en in sommige gevallen getekend. Stand van zaken In en na de zomer vond onderzoek plaats in westelijk Zeeuws-Vlaanderen op de volgende locaties: Sint-Kruis-Molenweg, Aardenburg-Heerenweg, Heille (nabij terp Ydewalle), Cadzand-Badhuisweg en Cadzand- Oudelandscheweg. In Sint-Kruis ging het om sporen uit de prehistorie, die zouden voorkomen op een pleistocene opduiking aldaar. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn in de omgeving van Sint-Kruis vele artefacten uit de prehistorie verzameld. De exacte locaties zijn echter niet bekend. In Aardenburg en Cadzand-Badhuisweg is gezocht naar een terp. Nabij de terp van Ydewalle zijn in het veld luchtfotosporen gecontroleerd; het veldonderzoek leverde aanwijzingen op met betrekking tot deze sporen. Aan de Oudelandsche weg in Cadzand is een omgrachte huisplaats uit de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd aangeboord. In verschillende boringen werd een cultuur laag met puin, aardewerk en bot aangetroffen. In het noordelijk deel van West-Zeeuws-Vlaanderen is heel weinig historisch onderzoek verricht. Er zijn dus weinig bruikbare gegevens voorhanden om een gedegen archeologisch onderzoek voor te bereiden. J. van Hinte heeft in de vorige eeuw een kaart gemaakt met alle interessante plaatsen erop. Maar echt veel is er niet over bekend. Zeeuws Erfgoed 5 Op deze schuine luchtfoto in de omgeving Oudelansche Weg te Cadzand is een vierkant terrein (lichte vlek) met omgrachting zichtbaar. Op elke eerste dinsdag middag van de maand houdt de SCEZ een archeologisch spreekuur. U kunt het spreekuur in het archeologisch depot aan het Armeniaans Schuitvlot 1 in Middelburg bezoeken om voorwerpen te laten determineren (geldswaar de wordt niet getaxeerd), vondstmeldingen te doen, of allerlei vragen op het gebied van de Zeeuwse archeologie voor te leggen. De eerstvolgende archeologische spreek uren vinden plaats op de dinsdagmiddagen 6 december 2005, 3 januari en 7 februari 2006, van 15.30 tot 16.30 uur. Melding van archeologische vondsten dient te geschieden bij de SCEZ. Het materiaal wordt wanneer nodig geregistreerd en gedocumenteerd, maar blijft altijd in het bezit van de melder, tenzij deze het zelf wil afstaan. Uw melding van vondst(en) of waarneming(en) kan ook buiten het archeologisch spreekuur schriftelijk of telefonisch geschieden bij de SCEZ, postbus 49, 4330 AA Middelburg, telefoon 0118-670877, e-mail rm.van.dieren- donck@scez. nl Dank voor uw medewerking!

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 5