- s De regeling Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs Het Vreetmysterie ERFGOEDEDUCATIE Dagvullend programma voor basisschoolleerlingen WR ARCHEOLOGIE. GESCHIEDBEOEFENINGMONUMENTENWACHTMONUMENTENZORGMUSEASTREEKTALEN "Leren..., werken,... en vaker een museumles of een kunstenaar in de klas. laten we meer maken van cultuur op de basisschool, met meer, met extra middelen van OCW". Deze wervende tekst staat op de folder van het ministerie van OCW over de regeling 'Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs'. OCW wil bewerkstelligen dat in 2007 alle scholen voor primair onderwijs de gelegenheid is geboden hun visie op de plaats van cultuureducatie in hun onderwijsprogramma te formuleren. OCW wil door middel van extra financiële middelen - €10,90 per leerling per jaar - stimuleren dat scholen deze visie, in samenwerking met hun culturele omgeving, vertalen in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten. Scholen kunnen van dit geld culturele activiteiten, materialen, uren voor docenten of nascholingsprogramma's 'inkopen'. Scholen krijgen een steeds grotere vrijheid om het schoolbeleid uit te voeren. Veel zaken waarover scholen vroeger verantwoording moesten afleggen, worden een verantwoordelijkheid van de school. Ook deze regeling is daar een voorbeeld van. Per regio en per school kunnen er grote verschillen zijn in de wijze waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Er worden landelijke, provinciale en lokale netwerken opgezet met alle partners die bij dit onderwerp betrokken zijn: scholen, culturele organisaties en overheden. Ook deze netwerken zijn bronnen van ideeën en informatie. Via de website www.cultuurplein.nl of het bulletin Cultuur en School blijft u op de hoogte van deze regeling. Versterking cultuureducatie in Zeeland De Provincie Zeeland ondersteunt alle Zeeuwse scholen bij het opstellen van hun cultuurbeleidsplan. Scholen kunnen rekenen op provinciale subsidie voor het inschakelen van een schoolbegeleidingsdienst of voor het volgen van een cursus 'Interne Coördinator Cultuureducatie' (ICC). Het landelijke en het provinciale beleid is erop gericht scholen in staat te stellen zelf vragen te stellen aan culturele organisaties en aan de culturele omgeving. Provinciale, regionale en plaatselijke organisaties voor kunst- en cultuureducatie verlenen diensten aan het onderwijs. Deze aanbieders moeten 'vraaggestuurd' gaan werken. Scholen moeten inzicht krijgen in de mogelijkheden. Aanbod biedt dat inzicht. Meer dan voorheen zal aanbod vanuit de culturele organisaties tot stand komen in overleg met de scholen. Op dit ogenblik zijn er drie vormen van vraaggestuurd aanbod: Cultuurmenu's, regionaal en provinciaal aanbod in de brochure Prima Cultuur en maatwerk. Aanspreekpunt waar scholen terecht kunnen zijn de regionale centra voor kunsteducatie op Walcheren, de Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen. Coördinatoren van deze centra stemmen met Scoop en SCEZ de activiteiten ten behoeve van de Cultuurmenu's en het maatwerk af. Een regionale 'marktplaats' kan onderwijs (vraag) en culturele organisaties (aanbod) bij elkaar brengen. Op 9, 15 en 16 september namen 1.817 leerlingen van basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen deel aan een unieke, door de Rabobank gefinancierde museumdagen. De samenwerking tussen de SCEZ en de Zeeuws- Vlaamse Rabobanken resulteerde in een bijzonder project: 'Het Vreetmysterie', een project voor basis scholen over behoud en beheer van museumcollecties. Elf musea werkten aan het project mee. Voorbereiding In de week voorafgaand aan de museumdag konden de leerlingen zich op school al verdiepen in het thema van 'Het Vreetmysterie'. Ze kregen materiaal waarmee ze ongedierte in school konden opsporen. Dit ongedierte werd aan de hand van een ongediertelijst gedetermineerd. Bij twijfel kon op de museumdag een deskundig geraadpleegd worden, die uitsluitsel gaf over Programma Op 9, 15 of 16 september werden de leerlingen 's ochtends met bussen van school opgehaald en naar een museum van hun keuze in Zeeuws-Vlaanderen gebracht. In de musea kregen de leerlingen allemaal hetzelfde educatieve programma aangeboden, waarbij ze leerden wat de functie van een museum is, wat er bewaard wordt, hoe het bewaard wordt en wat voor aantastingen er allemaal op de loer liggen. De leerlingen bekeken aangetaste materialen en kregen daarna een rondleiding in het museum, eventueel aangevuld met een rondleiding naar een vlakbij het museum gelegen monument. Vervolgens gingen de leerlingen voor een gezamenlijke lunch naar het Scheldetheater in Terneuzen. Daar konden zij ondertussen de tentoonstelling 'Stiekeme Slopers' bekijken. Deze tentoonstelling liet de aantastingen zien, die museumcollecties, maar ook monumentale gebouwen bedreigen. In vitrines stonden enorme 'blow-ups' van kleine insecten, die door de schitterend gemaakte vergroting angstaanjagende vreetmonsters waren geworden. Na de lunch volgde een wisselprogramma. Theater 'Kwark' uit Middelburg speelde 's middags de voorstelling 'Joost, Joost het Vreetmysterie'. Zeeuws Erfgoed 7 Optreden van Theater Kwark uit Middelburg (foto 's pr Rabo gen).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2005 | | pagina 7