MonumentenRonde: Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland Het restant van het voormalige watergebouw aan de Edisonweg in Vlissingen kon in de herfst van vorig jaar ternauwernood van de sloop worden gered. Viane op S- Duiveland (foto 's Toon Franken). De aandacht voor industrieel erfgoed is in ons land de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Ook in Zeeland is deze tendens waar te nemen. De industrialisatie was hier grotendeels kleinschalig van opzet. Toch zijn in het Zeeuwse landschap nog veel sporen van dit industriële verleden terug te vinden. De belangstelling en waardering voor het industrieel erfgoed ontstond in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Engeland. Daar, waar eind achttiende eeuw de industriële revolutie van start ging, maakten liefhebbers oude fabriekscomplexen - door planten en zand aan het oog onttrokken - weer zichtbaar. Vaak werden de gebouwen letterlijk uitgraven, wat tot de term industriële archeologie leidde. Deze aandacht voor het industrieel erfgoed waaide over naar het vasteland van Europa. Zo verschenen in Nederland vanaf 1975 boeken over 'monumenten van bedrijf en techniek', een andere term voor industriële archeologie. Hieronder werden niet alleen fabrieken, maar ook pakhuizen, spoorwegen, kanalen, nutsbedrijven, vuurtorens et cetera gerekend. In dezelfde periode werden verschillende lokale en regionale werkgroepen opgericht die zich met het industrieel erfgoed gingen bezighouden. Zeeuwse werkgroep In Zeeland werd onder de paraplu van de Zeeuwse Culturele Raad in 1982 de Werkgroep Industriële Archeologie Zeeland (WIAZ) opgericht. Deze werkgroep stelde als doel het inventariseren en documenteren van industrieelarcheologische objecten in Zeeland. Dit documenteren gebeurde onder meer door het uitgeven van publicaties met routes langs dergelijke objecten. In 1996 werd de naam van de werkgroep veranderd in Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland (WIEZ). Van het archeologisch uitgraven van industriële objecten was in Zeeland nu eenmaal nauwelijks sprake. Verschenen publicaties De WIEZ startte haar publicaties in 1985 met Schouwen-Duiveland met de klok mee, een route langs objecten en structuren die herinneren aan de ontwikke ling van nijverheid en techniek in deze regio. In 1988 volgde Walcheren in het spoor van bedrijf en techniek; vier routes langs objecten die herinneren aan de ontwikkeling van verkeer, handel en nijverheid. Twee jaar later besloot de werkgroep om het vizier te richten op het oudste industriegebied van Zeeland, de Kanaalzone. In 1996, landelijk uitgeroepen tot het 'Jaar van het Industrieel Erfgoed', koos de WIEZ voor een thematische benadering en publiceerde zij het boek Scheepswerven in Zeeland, waarin zowel aandacht wordt geschonken aan de nog bestaande als de opgeheven scheepswerven. De laatste publicatie van de werkgroep, Op Stoom!, verscheen eind 2004 en behandelt vrijwel al het toen nog aanwezige industrieel erfgoed in Zeeland. Meldpunt Erlgoed Zeeland Tegenwoordig vervult de WIEZ een belangrijke rol bij het documenteren van industrieel erfgoed dat door particulieren wordt aangemeld bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland (www.meldpunterfgoedzeeland.nl). Samen met andere organisaties, zoals Bond Heemschut en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, zoekt de WIEZ naar mogelijkheden van restauratie en herbestemming voor dit (bedreigde) erfgoed. Een mooi voorbeeld hiervan is het uit 1873 daterende voormalige watergebouw (reservoir) voor stoomlocomotieven aan de Edisonweg te Vlissingen. Voor dit unieke industriële object was reeds een sloopvergunning afgegeven, maar door kordaat optreden van de tijdelijke bewoner, een krakende student, kon het gebouw van de slopershamer worden gered. Melding bij het Meldpunt Erfgoed Zeeland en vervolgens enkele gesprekken met de gemeente Vlissingen door de WIEZ en Bond Heemschut lagen aan dit succes ten grondslag. Recentelijk heeft de WIEZ gegevens verzameld over de geschiedenis en de huidige toestand van voormalig stoomgemaal Viane op Schouwen-Duiveland. Dit op een na oudste stoomgemaal van Zeeland (1878) bevindt zich in een sterk vervallen staat. Herstel is echter mogelijk, een nieuwe bestemming als kantoorpand of woning is echter een voorwaarde voor toekomstig behoud. Contact Op dit moment bestaat de Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland uit acht a tien leden. De werkgroepleden vergaderen drie tot vier keer per jaar. Daarnaast vindt er jaarlijks een excursie plaats. Mocht u interesse hebben dan kunt u nadere gegevens omtrent doelstelling en activiteiten van de werkgroep vinden op de website

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 10