er cursussen en een gids dc geschiedenis van het landschap Wibaut, sociaaldemocraat én Zeeuw Op zoek naar Met een wandeling door het interessante dorp Baarland en een lunch in 'De Kleine Toren' aldaar werd op 27 maart een nieuw ontwikkelde cursus onder de titel 'Borsels gebouwd erfgoed' afgerond. Zeer uiteenlopende vormen van gebouwd erfgoed, variërend van vliedbergen tot bunkers en van middeleeuwse kerken tot de twintigste-eeuwse spoorlijn, kwamen daarin aan bod. De circa 35 deelnemers spraken hun grote tevredenheid uit over de cursus; die vormde - wederom - een coproductie van de gemeente Borsele, de Zeeuwse Volksuniversiteit (ZVU) en de SCEZ. Op een ander terrein en in weer een andere combinatie zal komend najaar de cursus 'Grepen uit de groene geschiedenis van Walcheren' worden georganiseerd door Staatsbosbeheer, de ZVU en de SCEZ. In vier afgeronde bijdragen zullen vier deskundigen vanaf 1 november ingaan op de historie van vier, voor Walcheren karakteristieke landschapsonderdelen: duinen, buitenplaatsen, wegbeplanting en kreekgebieden. Het accent zal liggen op de overdracht van informatie. Voor aanmelding: ZVU, 0118-634800, zeeland@volksuniversiteit. nl. Voor wie echt zelf aan de slag wil op dit gebied, is er sinds maart de gids Op zoek naar de geschiedenis van het land schap. Handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving (Uitgeverij Verloren i.s.m. erfgoedhuizen van Noord- en Zuid-Holland). Auteur Hans Renes wijst in 144 pagina's de beginnende onderzoeker de weg naar bronnen en methodes om zelf op zoek te gaan naar de achtergronden van het historische landschap. Voor Zeeuwse onderzoekers in spé blijft de gids nogal abstract; begrijpelijk gezien de 'Hollandse' doelgroep. Wordt het wellicht tijd voor een Zeeuwse gids, vervolg op de in 2002 verschenen handleiding voor het gebruik van oude Zeeuwse kaarten? Handleiding voor onderzoek naar onze hisiorische omgeving Plaquette van Wibaut op Plein Vierwinden in Vissingen. arbeidersbevolking aan fatsoenlijke onderkomens hielp. Maar voordat hij in 1904 met zijn gezin naar Amsterdam verhuisde, had hij ook al in Zeeland in sociaal opzicht aan de weg getimmerd. Want hoewel Wibaut zich tussen 1877 en 1904 in Middelburg ontwikkelde als een succesvol houthandelaar, lag zijn passie vooral bij de publieke zaak. Als politicus manifesteerde hij zich voor de eerste keer in 1885, als lid van de Bond voor het algemeen kies- en stemrecht, afdeling Middelburg. Ook was hij werkzaam als publicist en spreker, met het opkomende socialisme als onderwerp. En in 1889 was hij een van de oprichters van de stichting Eigen Haard, die een fatsoenlijke huisvesting van arbeiders als doel had. In de jaren negentig van de negentiende eeuw raakte Wibaut betrokken bij de sociaal democratische beweging en werd hij daarbinnen een van de leidende figuren. Hij raakte bevriend met de 'linkse' politicus Pieter Jelles Troelstra en werd in 1897 lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). In 1904 verliet hij met vrouw en kinderen Walcheren, om in Amsterdam in 1907 gemeenteraadslid en in 1914 wethouder te worden. Eind vorig jaar is er over de Zeeuwse jaren van Wibaut een boekwerkje verschenen, De Wibauts op Walcheren. De uitgave is gemaakt ter gelegenheid van de lezing die minister Eberhard van der Laan op 3 december 2009 in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen heeft uitgesproken. Vooi€2,50 is het verkrijgbaar bij de boekhandel in Middelburg en Vlissingen. Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat Floor Wibaut werd geboren. Landelijk kreeg deze geboren Vlissinger bekendheid toen hij in het eerste kwart van de twintigste eeuw een van de bekendste sociaal democratische wethouders van Nederland werd. Zo maakte Wibaut in Amsterdam naam als bedenker en uitvoerder van volkshuisvestingsprojecten, waarmee hij de Zeeuws Erfgoed 18 september 2010/03 CULTUURHISTORIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2010 | | pagina 18